Utbildningspass 26 februari 2019

By Christian Wollert|27 februari, 2019|

Det andra teoretiska utbildningspasset genomfördes 26 februari i Stockholm Exergi lokaler, Hammarby Kajgata 5 med 28 deltagare. Inriktningen denna gång var Spica skyddsplan, vilken ingår som kapitel 2 i fartygets säkerhetshandbok (Rederi och Fartyg Manual, RFM). Först presenterades principerna för skyddsorganisationen ombord och de styrdokument som utnyttjas vid nödsituationer (generalfördelning, brand och säkerhetsplan, utrymningsplan, alarmlista och FC stödplaner vid nöd). Efter denna övergripande beskrivning blev det dags för specifik genomgång av åtgärder vid brand ombord. Som tidigare år var det Kjell ”Blomman” Blomkvist som stod för expertishjälpen. Först genom en genomgång av brandteori för att förstå varför en brand kan uppstå, hur man kan förhindra att den uppstår eller sprider sig samt hur vi skall utnyttja brandsläckningsutrustningen ombord. Därefter delades deltagarna in i mindre grupper och fick arbeta med ett fiktivt fall (brand i inredning för). Tanken var att alla skulle fundera igenom vilken bedömning man bör göra, vilka handlingsalternativ man har, vilka risker man ser, behov av samverkan och vilka beslut man slutligen tar. Detta teoretiska utbildningspass kommer att fortsätta med praktiska brandsläckningsövningar ombord under året.

Share this Post: