Startsidan Loggboken Arbetsdagen 3/3

Arbetsdagen 3/3

En kall, men solig morgon på Gålö mötte dagens 7 man starka besättning. Vid mellanpiren låg Spica och Ystad infrusna i en fantastisk skridskois. Några skridskoåkare syntes dock inte till.

Både Spica och Ystad hade arbetsdag. Det är verkligen trevligt när det arbetas samtidigt på båtarna. Vi fick besök av Göran Lindahl, VD i Ystads rederi, som erbjöd oss att få ett antal nästan splitt nya 12V gelbatterier.
Vår batteriexpert Thomas Rooth inkopplades på ärendet och vi kommer att tacksamt att tillsammans med Ystad ta emot och förvara samt underhålla ett antal batterier.

I det vackra vädret var det enkelt att få kontroll på huvuddäck och dess kondition. Bl. a upptäcktes att reservuppgångsluckan från förliga inredningen har fått ett rosthål som måste åtgärdas. Luckan är skev och måste riktas.

På eftermiddagen hördes kraftiga hammarslag akterifrån när Thomas gav sig på att frilägga ett antal rostskador på halvdäck. Dessa kan lätt iakttas eftersom färgen reser sig ovanför rosten. Nerifrån styrmaskin kan två rosthål lätt iakttas genom det insilande dagsljuset.
Vi måste nu under våren göra en kraftinsats och gå över hela huvuddäck från för till akter. Knacka bort all rost, slipa stålrent och rostskyddsbehandla med färg.

Dagen inleddes med diskussion om hur brandbekämpning skall kunna klaras om branden slår ut generatorerna. Brandpumpen är ju eldriven och kan då inte fungera. Frågan om om en flyttbar brandpump diskuterades. På inrådan av Lennart som via mail orienterat om den flyttbara dieseldrivna brandpump som placerats i en låda under rymdcontainern. Lösningen på vårt problem fanns verkligen i lådan, som visade sig innehålla en liten dieseldriven flyttbar brandpump som väl uppfyller alla våra krav. Dock beslöts att även försöka återfinna Spicas sprinklerpump. Om det inte skulle gå att driftsätta den så bör den finnas ombord för att kunna visas som museiföremål.

Hur våra två andringsskydd (syrgasapparater) skall förvaras lätt åtkomliga från huvuddäck diskuterades. Signalmaterielskåpet befanns uppfylla kraven. Ombord fanns två syrgasflaskor men själva syrgasapparaten är lämnad till Blomman för kontroll, varför upphängningen inte går att åtgärda förrän en hel utrustning finns ombord.

Arbete ägde rum i styrmaskinrummet för att kontrollera vilka åtgärder som måste vidtas för att få igång tryckluftsstängning av avgasluckorna. Stängningsmekanism kunde identifieras för samtliga luckor utom för styrbords GT5, där ett ventilblock som fördelar tryckluft till öppnings- och stängningsmekanism.
P-O och Torgny lyckades dock finna ett sådant ventilblock i reservdelsförrådet i land. Nästa steg blir att byta ut alla slangar som förbinder de olika rörsystemen med varandra, prova hela systemet utom Poppen med hjälp av den eldrivna kompressorn på kajen, sedan köra Poppen och kontrollera hela systemet.

Vidare diskuterades hur man skulle klara att hålla ned värmen i slc under långa förflyttningar till sjöss. Beslöts att inte driftsätta cirkulationsaggregaten i slc p.g.a. av de svårigheter som skulle uppstå i samband med den nödvändiga dräneringen på hösten, när fartyget skall klargöras för vinterperioden.

T1-an suger nu tack vare omfattande arbetsinsatser av Kurre luft från intag på signalbryggan och inte som tidigare från babords apparatrum, där manluckan till babords drivmedelstank inte var dragen, vilket resulterade i att oljelukt sögs in i inredningen. Man bedömde nu att om T1 körs samtidigt med S1 så borde temperaturen hålla sig på en rimlig nivå även under långa gångdagar. Sedan alla 24V batterigrupper nu är åtgärdade av K1 & Co kunde K1 nu ägna sig åt att driftsätta slc PPI efter byte av bildrör förra arbetsdagen. En hel del arbete med detta återstår.

Sten Hecker

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter