Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Arbetsdagen 17/3

Det var stor uppställning på arbetsdagen 17/3, hela 14 man deltog. Alla arbetade som vanligt effektivt och snabbt och trots att en del utrustning saknades i början av arbetsdagen fick vi mycket gjort. Vi fick bl. a tillstånd av Peter von Mehlen att låna en vinkelkap och en nålpicka av Ystad. Likaså kunde vi få låna ett andningsskydd (luftapparat) från Ystad så att det gick att mäta upp hur två sådana skall kunna hängas upp i Spicas signalmaterielskåp på BB gångbord.

Färgförrådet ombord och i land inventerades. Fortsatt arbete med att få ordning på PPI´t i SLC. Under K1 säkra ledning kunde EBL-fuktionen hittas någonstans bland alla elektronerna. K2 fick ordning på radiostativet i däckstamburen. Däremot är det ett nytt problem med avståndsstroben. Både EBL och avståndsstrob är viktiga vid navigering.

Eftersom Spicas andningskydd befinner sig på Arlanda för koll så fick vi låna ett från Ystad. Med hjälp av detta kunde Arne bestämma hur 2 sådana kan hängas upp i signalmaterielrummet. På durken skall läggas en trätrall på vilken brandgruppens skyddskläder skall ligga lättåtkomliga. K2 tog sedan en vinkelslip med kapskiva och kapade bort hållare för signalmateriel av olika slag och som inte behövs längre. Pumpen startades och kontrollerades. Med vanligt strålmunstycke erhölls en vattenstråle av avsevärd längd. När ett Fogfightermunstycke provades gav pumpen troligen inte tillräckligt tryck för att kunna användas vid brandbekämpning av oljebrand i maskin. Fortsatta prov får göras den 12/5 när K3 som specialist är närvarande. I övrigt fanns alla kopplingar.

Chrille, Per och Leif grep sig an rostskyddsbehandlingen av huvuddäck. Ett antal rostangrepp på halvdäck och backsdäck åtgärdades med nyttjande av att nålpicka och slipmaskin, När de angripna delarna av däcket var blankslipade, grundmålades ytorna . 3 st rosthål upptäcktes på halvdäck som måste igensvetsas nästa arbetsdag. Härtill kommer de två hål på däck vid maskinkappen där det läcker ned på båda ytterturbinerna. Ett rosthål finns som nämnts förut i reservuppgångsluckan på backsdäck som också måste åtgärdas. Främst luckorna på backen behöver rostskyddsbehandlas. Arne har försett följande luckor och dörrar med stängbart rör för dimspikar: reservuppgång från MR, lucka till luftintagsrum och lucka till styrmaskin, lucka till förliga gången, lucka till förliga reservuppgångsluckan, dörr mellan manskapsmäss och förliga gången. Om jag minns rätt så var det även dörren i vattentäta skottet akter om ingången till skeppsköket. Återstår att om möjligt placera ett rör för dimspik i ingångsdörren till slc.

Toaletten spolas med vatten från spolpumpen. Driftsättning får ske genom att öppna lämpliga ventiler och kontrollera rörsystemets tätning. Frågan om vatten till handfat och dusch i tvättrum 3 hann inte diskuteras denna dag. Gunnar var ombord den 11/3 och kopplade avluftningen så att färskvatten skulle torkas helt torr, vilket också visade sig vara fallet. Kenneth pejlade och kom fram till att tillgången på drivmedel är 11700 liter.

Smörjoljeförrådet är decimerat till 50 liter. Utöver dbro behövs 2 fat motorolja. Kenneth, P-O och Tobbe arbetade med tryckluftsystemet. Ett ventilblock för SB GT5 återmonterat. Samliga rörförbindelser för tryckluften kontrollerades. Ett trasigt rör av plast (glas) togs hem av P-O för åtgärd. I övrigt klargjordes hela systemet så att Poppe-kompressorn skall kunna startas och systemet kontrolleras under kommande arbetsdagar. Dock finns ett problem med stängningsmekanism som saknas för en av GT5 och att en av de mindre luckorna är skev. Testa funktionen på de främre vindrutetorkarna Kurre lyckades faktiskt att få vindrutetorkaren framför FC stol på bryggan att röra sig i ganska mycket högre takt än ultrarapid. I övrigt fungerar de andra 2 förliga vindrutetorkarna tillfredställande.

C Asbest Bengt och Classe A. har nu kontrollerat alla hytter och mässar utom FC och MtjC hytter med avseende på skador eller avflagande färg på isoleringen. En hel del bättringsmålning behövdes. Leffe kontrollerade radomen och fann att det fanns värme vid ingångsluckan som var ovanligt hög. Luckan står nu öppen i radomens botten. Fortsatt kontroll behövs vid nästa arbetsdag. Kört upp nivån i KaMeWa-tankarna.

Sten Hecker

 

Arbetsdagen 3/3

En kall, men solig morgon på Gålö mötte dagens 7 man starka besättning. Vid mellanpiren låg Spica och Ystad infrusna i en fantastisk skridskois. Några skridskoåkare syntes dock inte till.

Både Spica och Ystad hade arbetsdag. Det är verkligen trevligt när det arbetas samtidigt på båtarna. Vi fick besök av Göran Lindahl, VD i Ystads rederi, som erbjöd oss att få ett antal nästan splitt nya 12V gelbatterier.
Vår batteriexpert Thomas Rooth inkopplades på ärendet och vi kommer att tacksamt att tillsammans med Ystad ta emot och förvara samt underhålla ett antal batterier.

I det vackra vädret var det enkelt att få kontroll på huvuddäck och dess kondition. Bl. a upptäcktes att reservuppgångsluckan från förliga inredningen har fått ett rosthål som måste åtgärdas. Luckan är skev och måste riktas.

På eftermiddagen hördes kraftiga hammarslag akterifrån när Thomas gav sig på att frilägga ett antal rostskador på halvdäck. Dessa kan lätt iakttas eftersom färgen reser sig ovanför rosten. Nerifrån styrmaskin kan två rosthål lätt iakttas genom det insilande dagsljuset.
Vi måste nu under våren göra en kraftinsats och gå över hela huvuddäck från för till akter. Knacka bort all rost, slipa stålrent och rostskyddsbehandla med färg.

Dagen inleddes med diskussion om hur brandbekämpning skall kunna klaras om branden slår ut generatorerna. Brandpumpen är ju eldriven och kan då inte fungera. Frågan om om en flyttbar brandpump diskuterades. På inrådan av Lennart som via mail orienterat om den flyttbara dieseldrivna brandpump som placerats i en låda under rymdcontainern. Lösningen på vårt problem fanns verkligen i lådan, som visade sig innehålla en liten dieseldriven flyttbar brandpump som väl uppfyller alla våra krav. Dock beslöts att även försöka återfinna Spicas sprinklerpump. Om det inte skulle gå att driftsätta den så bör den finnas ombord för att kunna visas som museiföremål.

Hur våra två andringsskydd (syrgasapparater) skall förvaras lätt åtkomliga från huvuddäck diskuterades. Signalmaterielskåpet befanns uppfylla kraven. Ombord fanns två syrgasflaskor men själva syrgasapparaten är lämnad till Blomman för kontroll, varför upphängningen inte går att åtgärda förrän en hel utrustning finns ombord.

Arbete ägde rum i styrmaskinrummet för att kontrollera vilka åtgärder som måste vidtas för att få igång tryckluftsstängning av avgasluckorna. Stängningsmekanism kunde identifieras för samtliga luckor utom för styrbords GT5, där ett ventilblock som fördelar tryckluft till öppnings- och stängningsmekanism.
P-O och Torgny lyckades dock finna ett sådant ventilblock i reservdelsförrådet i land. Nästa steg blir att byta ut alla slangar som förbinder de olika rörsystemen med varandra, prova hela systemet utom Poppen med hjälp av den eldrivna kompressorn på kajen, sedan köra Poppen och kontrollera hela systemet.

Vidare diskuterades hur man skulle klara att hålla ned värmen i slc under långa förflyttningar till sjöss. Beslöts att inte driftsätta cirkulationsaggregaten i slc p.g.a. av de svårigheter som skulle uppstå i samband med den nödvändiga dräneringen på hösten, när fartyget skall klargöras för vinterperioden.

T1-an suger nu tack vare omfattande arbetsinsatser av Kurre luft från intag på signalbryggan och inte som tidigare från babords apparatrum, där manluckan till babords drivmedelstank inte var dragen, vilket resulterade i att oljelukt sögs in i inredningen. Man bedömde nu att om T1 körs samtidigt med S1 så borde temperaturen hålla sig på en rimlig nivå även under långa gångdagar. Sedan alla 24V batterigrupper nu är åtgärdade av K1 & Co kunde K1 nu ägna sig åt att driftsätta slc PPI efter byte av bildrör förra arbetsdagen. En hel del arbete med detta återstår.

Sten Hecker

 

Arbetsdagen 18/2

Kyla, fukt och blåst mötte upp på Gålö på arbetsdagen 18/2. Vi hade besök av Tobbe, blivande chief och Sara som är sjökapten och även utbildad jurist och kanske blivande medlem och befälhavare på Spica.

Tobbe jobbade med Kenneth i maskin. Sara fick en genomgång av fartyget och fortsatte sen att jobba tillsammans med övriga besättningen.

Totalt uppgick besättningen till 11 man. Förutom mycket skottning så jobbade man enligt tabellen nedan:

 • Fartygsbiblioteket
  Huvuddelen av biblioteket flyttat till flottiljexpeditionen.
 •  

 • Navradar
  Det ”gula” PPI som nyttjats i slc under föregående år kunde inte förstärkas upp tillräckligt. Tyvärr finns det inte några fler sådan PPI avsedda för radarnavigering i vårt förråd. PPI-et är nu utbytt mot ett ”grönt”, som i första hand är avsett för bryggan och har kortare efterlysning.
 •  

 • Uppmärkning
  Kontrollerat uppmärkning av utrymningsvägar, livräddningsmateriel mm. Gått igenom åtgärder för att förbättra fartygets brandskydd. Den nya dimspiken förevisades. Till att börja med kommer vi att förbereda för att kunna nyttja dimspiken vid bekämpning av brand i maskin.
 •  

 • Livlinor
  Kontrollerat antalet livlinor. Enligt utrustningslista skall det endast finnas en lina ombord och den finns i beklädnadsförrådet i hytt 1. Ytterligare en sådan lina borde anskaffas.
 •  

 • Hålskepp
  Kontrollerat att kölarna är torra inombords.
 •  

 • Färskvattentanken
  I tanken var det fortfarande is i botten så det måste bli varmare innan tanken kan göras helt torr.
 •  

 • KaMeWa
  Kört upp nivån i KaMeWa-tankarna
 •  

 • FRD
  Kört brännoljepumpar för varje turbin för att säkerställa att membran i FRD (reglerdonet) på varje turbin hålls fuktiga av brännoljan.
 •  

 • Smörjoljefilter
  Rengjort samtliga 3 sugfilter placerade direkt efter smörjoljetankar. Filtren innehöll en stor mängd färgflagor, sannolikt beroende på att färgflagor kommit in i rören i samband med att rörsystemen varit borttagna vid restaureringen av fartyget.
 •  

 • Fläktsystem T1
  Filter i radiatorledning till fläkten T1 skall bytas, men detta kan ske först senare i vår och efter att radiatorsystemet kunnat avtappas. Bör kombineras med byte eller reparation av ventil till radiator i ubefmässen
 •  

 • 24V Nödsystem
  Den sista av fartygets 5 batterigrupper ingående i nödsystemet och den som ger 24V spänning för belysning av livflottestationer och vattenspeglar, där livflottar skall sjösättas, har nu fått avbrottsfri kraft. Detta innebär att batterigruppen laddas även när fartyget lämnas och huvudtavlorna i maskin kopplas ned.
 •  

 • Avfuktning
  Läst av hygrometer i manskapsmässen och den visade vid dagens början på en fuktighetsgrad på 60 %. Avfuktningsaggregat Kontrollerat att aggregaten är i drift. Återstår att byta filter i vissa aggregat.
 •  

Vid tangenterna

/Sten Hecker

 

Arbetsdag 29 oktober

Under ännu en fin höstdag (temperatursmässigt) genomförde delar av besättningen arbeten på vårt kära fartyg. En hel del hanns med. Eftersom säsongen för körningar är över var en viktig punkt att påbörja vinterförvaringen. Nedan en sammanställning på vad som uträttades.

 • Mögelsanering genomförd i satellit-containern.
 • Nya RFM-pärmar klara. Nr 1/ FC hytt (på bryggan under gång) nr 2/ VD, nr 3/ FP, nr 4 i FC hytt för utlåning. RFM kommer även att publiceras på hemsidan, så att det skall gå att studera denna på distans. Mera information om detta kommer att ges via hemsidan när det är klart.
 • Utkast till underhålls- och utbildningsplaner för 2012 är framtagna av Sten och som kommer att presenteras på styrelsemötet för godkännande.
 • Konstaterat att huvudheten räknar fel. Vid manuellt inställd fart på 10 knop visar loggen efter 1 timmes test att fartyget fiktivt flyttat sig 20 nautiska mil.
 • Torkat upp kondensvatten i ammunitionsdurken
 • Gått igenom asbestläget och kontrollerat bristförteckningen. För fuktigt ombord föråtgärder i form av målning mm
 • Vid felsökning visade det sig att brytare KLand 4 på BB-huvudtavla var frånslagen. I och med detta fick värmepannan och även laddningslikriktarna som kontinuerligt laddar startbatterier och nödbatterier inte någon elkraft från land. Om Kland4 skulle vara frånslagen i dagsläget, så skulle inte heller fartygets avfuktningsaggregat vara i drift.

  När besättningen kommer och skall arbeta ombord skall huvudtavlorna kopplas in så att vi får belysning mm. En viss metodik måste då tillämpas för att kökstransformatorns stora förbrukning av startström inte skall orsaka att automatsäkringen i land löser ut. Det innebär att ett antal brytare för olika strömförbrukare skall ställas i 0-läge innan sektioneringsbrytaren på SB HT slås till.

  En instruktion kommer att sättas upp som visar hur fartyget skall strömsättas vid ombordkomst och slås ifrån när fartyget lämnas.
 • Ombyggnad av matning för brandövervakningssystem Flexguard i MC. Spänning skall anslutas till maskinrumsbatteri A4. Även säkringslåda DILd12 skall byggas om till bättre säkringar.
 • Arbete med att förbättra arbetsbelysningen i masinrummet.
 • Avfuktningsaggregat med slangar monterade och systemen driftsatta. Vid kontroll av det förliga aggregatet framkom att systemet inte fungerade på avsett vis. Omkopplingar gjordes och samtliga 3 aggregat är nu igång. Systemen skall kontrolleras varje arbetsdag under vintern.

  Observera:
  Luckor till hålskepp skall stå öppna för att även utrymmen där nere avfuktas. Det gäller luckor till uppbördsrum under UO-mässen, ammunitionsdurken och gryngången.
 • Försett luftintaget med presenning
 • All känslig materiel såsom EPIRB, livbojar, brandsläckare, skumdunkar, munstycken, brandslangar, namnskyltar och fartygets vapen sköld nedtagna och placerade inombords.
 • Färskvattensystemet avstängt, avtappat och försett med frostskyddsvätska.
 

Kundkörning i vackert höstväder

Efter några regniga höstruskdagar så log vädergudarna åter mot oss igen på lördagen 8 oktober. Besättningen (16 st), denna gång något utökad med elevbefattningar, samlades under förmiddagen för att förbereda dagens kundkörning. Vädret var som sagt på rätt sida igen. En svag nordlig vind gjorde att det var nästan helt lungt på havet och till och med solen värmde upp fartyg och besättning.

 

Efter lunch så embarkerade gästerna (19 st) och efter en kort presentation av Spica samt en säkerhetsgenomgång så kastade vi loss kl 1240. Färden gick med högsta fart (samtliga framåt 11 o 3) över Mysingens norra del mot Ornö. Förutsättningarna för en resa av denna karaktär var utmärkta. Förutom Spica så var det endast några tappra seglare ute men i övrigt inget som störde vår resa. 

Efter att ha passerat Björkö girade vi sydvart och passerade ut genom Järnholmssund, en lång babordsgir och in genom Långbäling. Fortfarande fattades det tre bojar i sundet vilket gjorde det lite spännande att passera mellan de dolda sanbankarna. Med Vitsgarn tavlor som styrmärke fortsatte resan tillbaka över Mysingen där tre mindre motorbåtar försökte köra ikapp. Efter en stund hade vi lämnat dessa bakom oss och girade nu upp och passerade Äggskären i full fart. Förtöjt Gålö nästan precis efter en timmes resa.

 

Gästerna bjöds därefter på kaffe och fralla och dagens erfarenheter diskuterades. Som vanligt var gästerna mycket nöjda med vad de upplevt. En mycket nöjd besättningen samlades efter återställning för debriefing och för att äta upp resten av frallorna. Kunde konstatera att än en gång hade denna och vårt stolta fartyg gjort en insats för spridning av svensk kulturhistoria.

 

En Dag I Paradiset (EDIP)

Lördagen den 3 september var det så dags igen för årets höjdpunkt, EDIP. Veteranflottiljens "öppet hus" för medlemmar och inbjudna gäster. I år organiserat och lett av vår ordförande Henrik Bergman. Solen sken starkare och sjön låg vackrare över "Republiken" Gålö och dess omgivningar än i övriga Sverige. I alla fall för oss som var där. Det var med andra ord en mycket lyckad dag.

edip2011 Foto: youtube.comI år genomförde både Spica och vår yngre syster Ystad flera körningar med gäster. Tillsammans med T 26 och T 56 så det blev en intensiv sjötrafik i Djupviken (södra hamnen), man kände sig nästan som stående vid en taxistation i Venedig. Spica genomförde tre körningar i 33 knop med ca 90 nöjda passagerare i en tur ut mot Norra Mysingen och runt Äggskären med sin avmagnetiseringsstation. Samtliga tre maskiner fungerade (så vitt vi som befann oss utanför maskinområdet uppfattade det) utmärkt. Man stoppar in nyckeln och vrider om och vips så både rycker det och mullrar där bak. Under körningarna så kändes det som man satt i en vilstol, inga vibrationer eller störningar. Tack för det Chiefen med maskinpersonal.

När vi skulle kasta loss för den tredje turen fick vi ett larm om en befarad brännskada som Nordanö tagit ombord. Vi hade en läkare ombord som efter att ha hämtat upp akutväskan transporterades ut till Nordanö som låg ost om Äggskären. 10 min efter losskastning hade vi lämnat över läkaren till Nordanö vilket visar exempel på att vår verksamhet även är viktig och positiv ur ett sjölivsperspektiv. Under denna insats hade vi ombord som gäst Marininspektören (tidigare benämning Chefen för Marinen) som kunde följa det professionella arbetet ombord och som uttryckte sin stora uppskattning för vad vi gjorde såväl inom flottiljen som under EDIP. Föreslog att han skulle tänka på oss om han behövde en kvalificerad B-sida (motståndare under marina övningar). Kommentaren på detta var att "Vi får väl se". Inget direkt avslag i alla fall. 

 

Förutom oss ombord på Spica hade vi personal iland som som vanligt gjorde ett fantastiskt jobb med att organisera av och ombordtagning av våra gäster samt försälja våra profilprodukter. Precis som det behövdes när Spica var aktiv så behövs det även idag en stödverksamhet iland.

När vi stängt ner EDIP vid 15-tiden så kunde vi alla se tillbaka på en mycket lyckad dag och inse att det finns privilegier för vissa här i livet. Efter detta fortsatte några med att ingå i ENIP (En Natt I Paradiset). Vissa andra (inklusive undertecknad) hade fått andra order och begav sig trötta men lyckliga mot hemmet.

 

Se EDIP-film i Bio Spica

 

Bilder i Galleriet

.

 

Spica besökte Nynäshamn

Helgen v 34 var det så dags igen för Veteranflottiljens årliga besök i Nynäshamn (andra året = tradition). I år representerat av Spica och under lördagen dessutom av T 26 och T 56 som gjorde ett kortare stopp där under eftermiddagen.

 

Spica kastade loss fredag em från Gålö med 5 passagerare och 14 man i besättningen. Under resan ner genomfördes en del maskinprov som utmynnade i att de bägge yttre nu drar relativt lika på såväl framåt 3 som back 3 även om en viss tidsfördröjning på babords kunde observeras. Som ManO är väl det bra att ha något att skylla på. Därefter gick vi med drygt 26 knop på två maskiner (varm och fuktigt luft) sydvart i loggbanan på Mysingen. Fortfarande en del problem med Spicas logg där våra tekniker får fortsätta att klia sig i huvudet och med ritningar och andra tekniska beskrivningar försöka hitta felkällorna. I samband med inlöpandet till Nynäshamn så verkade det som om det skulle bli dimmigt (innan förtöjning). Nu hann vi tryggt komma i hamn och kunde förtöja vid fiskehamnen. Efter återställning så fick besättningen permission, förutom självpåtagna poster, och rusade iland som ystra kalvar på grönbete.

 

Under lördagen i ett fantastiskt sommarväder genomfördes allmän visning av fartyget i samband med Nynäshamns skärgårdsdag avbruten av en kundkörning efter lunch. Eftersom Spica tilldelats en hamnplats som hamnkapten Rickard Andersson behövde utnyttja för Blidösund under ca en och halv timme kom vi överens om att turistbyrån köper en tur med Spica under motsvarande tid. Så efter ett tillfälligt stopp i besöksanstormningen och en snabb lunch klargjordes det för gång. Vid tog ombord 26 gäster som anmält sig till turistbyrån och kastade loss med en besättning på 12 man vid halv två tiden precis samtidigt som Blidösund gled in på vår plats. Innan dess hade T 56 och T 26 anlänt och förtöjt lite längre ut på vår pir. Som alltid ett uppskattat och publikfriande event.

Efter att ha girat ut från Nynäshamn så mötte vi lite sjö som hade byggts upp i den sydost-vind som legat på under dagen. Våra passagerare försökte trycka sig i lä av pjäs och nedgångskapp för att komma undan sjöstänket samtidigt som de utstötte små skrik av lycka. Den lätt överbrytande sjön var också till nytta för oss för nu fick vi chans att prova våra främre vindrutetorkare som Kurre (Lindgren) fixat. Strax innan vi skulle gira upp nordvart på Mysingen så mötte vi ett pärlband av segelbåtar på sydlig kurs. De ingick i en kappsegling som anordnades i samband med skärgårdsdagen. Nu gällde det att hitta en tillräcklig stor lucka för att komma igenom. Till slut så gick det bra även om en eller annan seglare tyckte att vårt svall förstörde hela seglingen.

Vi fortsatte norrut på Mysingen och gick in och ankrade syd Älvsnabben. Passagerarna bjöds på en historisk beskrivning av Älvsnabben området samt smörgåsar och dricka. Efter en lagom paus så lättade vi och gick tillbaka samma väg och förtöjde Nynäshamn drygt två timmar efter att vi lämnat hamnen. Samtliga passagerare var mycket tillfreds med utflykten och hamnkapten tyckte att detta var ett koncept att bygga vidare på till nästa år. Efter en något förlängd förnyad allmän visning så återställdes fartyget och en nöjd besättning samlades för att inspektera fartygsapoteket innan det var dags för permission igen.

 

Söndagsmorgonen bjöd på ett riktigt höstväder, regn och blåst. Fjärran var gårdagens skimrande högsommarupplevelse. Eftersom det inte var någon verksamhet från kommunens sida under söndagen så hade det beslutats att Spica skulle kasta loss under förmiddagen. Så skedde också. Efter att våra passagerare embarkerat så lämnade vi ett blåsigt men uppsprickande Nynäshamn för att återvända till Gålö. Även under denna färd så gick vi i loggbanan på Mysingen. Under färden var vi 13 i besättningen och 8 passagerare.

Efter en lyckad förtöjning i stark medvind så kunde vi titta tillbaka på en mycket positiv helg som ger mersmak för att fortsätta traditionen att besöka vår fadderhamn Nynäshamn. Enda smolket i bägaren var att en tätningsplugg på brandpumpen lossnat och orsakat lite vatteninträngning. Med Murphys hjälp så var det naturligtvis den plugg som satt bakom allt annat. Nu hjälpte inte detta utan Blommorna (P-O och Arne) fixade detta under måndagen.

 

Arbetsdag 23/7

Trots sommar och semestertider arbetades det ombord och på basen lördagen 23/7.

Båsamässen ombord fick sig en rejäl omgång och är nu så prydlig som den skall vara. Kläder som legat och skäggat är inhängda i garderober. Diverse prylar som legat i väntläge för att vara bra att ha har tagits iland.

Vår nye marketentare har inventerat markan och börjat arbetet med att renodla utbudet av souvenirer. För att tillgodose behovet av merchandise under, iförsta hand, Haningedagen, Nynäshamnsbesöket och EDIP har nya kepsar, dekaler och de så populära whiskyglasen beställts.

På basen har arbete påbörjats med att göra iordning parkeringsplats och även en allmän uppsnyggning. Gräset vid lagplatsen och "rymdcontainern" är klippt och paradplatsen börjar göra skäl för namnet. Nu väntar vi bara på att de som ställt upp materiel som blockerar vägen till tält och container tar hand om sina prylar.

Vi kunde med glädje konstatera att potthålen i vägen är lagade och att vi nu har asfalterade ramper till pirarna. Tack för det Fortifikationsverket!

 

 

 

 

ARBETSDAG 14/5

Fyra tappra sjömän, jag själv (Torgny), Kenneth, Sören och Leif (Eriksson) träffades på Gålö för att jobba lite.

Vi avverkade sju punkter på checklistan. Dräneringsrören i LIR till SB och MS är nu anslutna till spilloljetanken. Det saknas  fortfarande en rörbit till BB. Skyddskåpor från LIR har tagits i land. Leif dammsög LIR och Styrmaskin. Kenneth provkörde växlar (kameva) samt kontrollerade oljenivån.

Är i Tyskland den 21/5. Vi syns den 28/5.

//Torgny.

 

Arbetshelg 6-8 maj 2011

Fredag kväll till söndag lunch var vikt för arbeten ombord. Stor energi lades ner i maskin för att försöka ansluta olika slangar och rör för dränering. Ytterligare olja kunde pumpas upp ur kölen. Ny olja fylldes på i diverse förbrukare. En vattenläcka uppstod på dräneringen från kompressorkylningen till kylskåpet med resultat att öskar och pytsar fick letas fram och att mattan tog ett dygn på sig att torka i solskenet. K3 tillbringade sin vana trogen mesta tiden i ammunitionsdurken tillsammans med sin trogna rosthacka och lite senare på dagen med en luftdriven "rostpicka". Halvdäck fick ett välbehövligt lager ny färg. Det arbetades överallt i fartyget för att få henne klar för provtur 21/5.

Arbetshelgen var inte bara slit och släp. Dagarna till ära var en skeppskock avdelad. De som arbetade med annat hade alltså bara att sätta sig vid dukat bord. Någon avancerad matlagning var de inte fråga om; Pytt i panna (djupfryst, bara att värma) till fredag middag. Spagetti Bolognese (köttfärssås på burk) till lördag lunch. Lördag middag var det som satte kocken på prov: Biff Rydberg tillagad från grunden. Till middagarna serverades förrätt bestående av inlagd sill á la chef och sillsallad á la Hanna.

 

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.