Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Extra arbetsdag 12/12 2009

Ytterligare en arbetsdag har genomförts. En svag vintersol sken över Gålöviken som låg helt vindstilla. Enligt höstens arbetsplan skulle bl a avfuktningen kontrolleras lördagen 12/12 2009. Vid ombordkomst visade hygrometern att luften inombords hade en fuktighet av 75%. Efter justering av avfuktningssystemet midskepps började fuktighetshalten att minska ned mot 65%. Målet är att hålla fuktighetshalten på 50-60%. Fortsatta kontroller under jul- och nyårsuppehållet visar sig nödvändig.

T121 Spica ägs som bekant är av Stiftelsen T121 Spica. Föreningen T121 Spica vänner har ansvar för restaureringsarbeten, underhåll och bemanning. Driften av Spica som passagerarfartyg sköts av rederiet Spica Event AB. Kl. 1200 kom rederiets säkerhetsansvarig, som benämns DP, ombord för att genomföra en s.k. intern auditering. ”En auditering omfattar kontroll av mönstring, utbildning och behörigheter. I auditeringen ingår kontroll att föreskrivna säkerhetsövningar genomförts under året. Vidare kontrolleras skepps- och maskindagbok och innehållet i ISM-koden. Kontrollen fortlöpte väl och DP sammanfattade sin auditering med att ”Dokumentationen är väl genomförd och komplett till cirka 90%. Fartygets säkerhet synes vara väl tryggad”. Det är skönt att Spica nu är maskinellt klar för gång med tre huvudturbiner, att besättningen är väl utbildad och säkerheten tryggad.

Det kändes gott att i solnedgången lämna vårt fina fartyg och med tillförsikt kunna se fram emot år 2010.

 

Julglögg på årets sista arbetsdag

Det var nu den 5/12 2009 dags för årets julglögg, som Spica och Ystad gemensamt inbjudit till och som serverades på Spica vid lunchtid. Cirka 30 gäster från alla de 5 veteranfartygen njöt av glögg (körvänlig), russin, nötter och pepparkakor samt kaffe och lussebullar.

Innan julglöggen gällde det att få Spica klar för vintern, ett arbete som påbörjades redan föregående arbetsdag. Vatten (från läckande färskvattenpump) i den f.d. stridsspetsdurken torkades upp. Länsvattenbrunnen i luftintagsrummet tömdes på vatten. Aggregatet för avfuktning av maskinområdet kopplades upp och sattes igång. Spica har nu en fungerande avfuktning som sköts av tre avfuktningsaggregat. Fuktighetsgraden kommer att hållas mellan 50- och 60%. Nivån i KaMeWa-tankarna kördes upp. Kontroll gjordes att hylskylningen var helt dränerad. Batteriladdningen till generatorturbinernas startbatterier kontrollerades, varefter samma kontroll gjordes av batteriladdningen för de fem 24V-batterigrupperna för olika nödfunktioner. Förspringet dubblerades, övriga förtöjningar och avfendring kontrollerades.

På telesidan hann man med att koppla upp den nya antennen för rundradion, som är placerad i däckstamburen och prova att utsändning fungerar till högtalarna ute i fartyget. Till sist gjordes det snyggt på piren. Sedan gästerna lämnat fartyget avslutades dagens arbete med att återställa och snygga till i inredning och skeppskök. Samtidigt med återställningen ombord på eftermiddagen samlades vänföreningens styrelse i gunrummet för styrelsemöte. Sedan flagga och gös halats ned önskade vi varandra en skön och vilsam helg och ett gott, nytt och framgångsrikt år 2010 för T121 Spica.

 

Arbetsdag 21/11 2009

Solen sken och sydvästen drog in i viken i norra hamnen, som den brukar. 4 man kunde inräknas på morgonen men antalet ökade senare med ytterligare tre.

Arbetet igångsattes med att förbereda för Spica för vintern. Kontroll av tankarna gjordes och man konstaterade att det fanns tillräckligt i förliga centertanken för att kunna köra värmepannan på vinterns alla arbetsdagar. Arbetet med att ordna avfuktning påbörjades. En ny 10 meters avfuktningsslang hade inköpts som ersättning för den som kasserades i somras. Avfuktningsaggregatet som skall stå i styrmaskin kontrollerades. Elkablaget måste bytas ut och aggregaten kontrolleras innan nästa arbetsdag 5/12 2009.

Luftintaget försågs med presenning. All känslig materiel såsom EPIRB, livbojar med ljus/linor, handbrandsläckare, munstycken och brandslangar togs inombords. Namnskyltarna lossades från sina platser och placerades på skyddad plats. Cirkulationsaggregaten i maskin dränerades. Avgasluckorna låstes mot akterspegeln med spännband i styrmaskinrummet. Nivån i KaMeWa-tankarna kördes upp. Smörjoljekylarna för huvudturbinerna tömdes på vatten så gott det gick, varefter glykol sprutades in i varje kylare. Hylskylningen till de tre propelleraxlarna dränerades. Brand- och spolsystemet tömdes på vatten. Brandventilen dränerades. Smörjfettnipplar på hjärtstockarna i styrmaskin drogs. Kylsystemet till Poppekompressorn tömdes på vatten. Värmepannan startades och det blev varmt och gott i maskinrummet.

Radiatorerna i förskeppet var dock helt kalla. Vattennivån i expansionskärlet på bryggan kontrollerades och vatten fylldes på. Ett antal radiatorer avluftades men utan resultat. Alla radiatorer förblev kalla. Vinden vred långsamt över till sydväst och det blev lugnt i hamnen. Temperaturen gick upp mot 15 grader. Det gick nu att fernissa en båtshake samt relingslisterna på signalbryggan för tredje gången i år. Laddningsliktaren för batterigrupp A3/A4 i maskinrummet byttes ut mot en ny och modern utrustning. Batterigrupp A3 förser maskinrum och maskincentral med reservbelysning. Batterigrupp A4 är bl a till för fartygslarmet. Dess viktigaste funktioner är att säkerställa kursgyrot i händelse av att bortfall av elkraft på fartygsnätet. Laddning av VHF på bryggan kontrollerades. Arbetet med att kunna höra order och orienteringar på torped- och halvdäck fortsatte. En högtalare har nu monterats som ger hörbarhet på båda däcken. Nu återstår den komplicerade kabeldragningen genom huvuddäck och skott.

 

Till sjöss 14 november 2009

Till provtursdagen hade förutom besättningen representanter för Haninge kommun slutit upp; Ledamoten i kommunfullmäktige och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden Kjell Larsson och gruppledaren i miljönämnden Bernt Fardelius. Kjell med sitt förflutna som sjöofficer njöt av den fantastiska nostalgikick T121 Spica bjöd på. Bernt, som besökte Gålöbasen senast under 1950-talet då som tankbilschaufför, imponerades av det arbete som lagts och läggs ner av Spica Vänner och hela Veteranflottiljen. Vår trevande början att skydda naturen både på land och vatten och vår strävan att bli ännu bättre rönte beröm. Ett samarbete med Haninge kommun genom att ”...sätta Veteranflottiljen på kommunens karta...” ligger nära i tiden. Kanske, kanske kan vi påräkna att få en signalmast rest på paradplatsen med, förutom den svenska flaggan, Haninge kommuns och Veteranflottiljens flaggor blåsande. Spica Vänner och Veteranflottiljen kommer att fortsätta hålla en nära kontakt med ledningen i Haninge kommun.

I dag bjöd Mysingen inte på så mycket sjögång men en frisk vind kompletterad med både regn och snö. Detta sk-tväder kunde inte hålla besättning och besökare borta från torpeddäck och signalbrygga för att njuta av turbinernas sång och en fart som T121 Spica inte uppnått sedan sina aktiva dagar på 1980-talet. Idel leenden och berömmande ord.

Särskild uppmärksamhet måste riktas till maskinbesättningen. ”Smörjarna” har lyckats med det som inte många trodde var möjligt, att ge T121 Spica kraft från tre drivlinor i topptrim. Några smärre problem uppstod förstås men att på bryggans fråga hur lång tid det tar att fixa få svaret att ”vi är klara om 30 sekunder” är ett betyg så gott som något.

Att gå till sjöss med passagerare innebär inte bara att maskineriet skall fungera. I dag bevisades att vi är en samtrimmad besättning. Alla ser vad som behöver göras och gör det utan att vänta på order. Losskastning och förtöjning flyter mycket bra. Passagerare tas omhand av den som för tillfället finns närmast till hands och har tid. Byssatjänsten med utbackning av skaffning och inte minst det mindre glamourösa jobbet att diska blir gjort snabbt och med gott humör. Här är berömmande ord till Jan-Erik och Inga-Lill verkligen på sin plats.

Låt oss nu varva ner till ett lite lugnare vintertempo och ägna arbetsdagarna till finslipning inför vårens turer med passagerare. Låt oss också ägna tid åt vårt landområde och våra förråd. Låt oss sträva mot att hela Gålöbasen visar upp en välkomnande miljö till allas nytta och glädje.

 

Gångdagar 10 och 25 oktober

Spica har nu varit till sjöss 7 gånger under 2009: 16/5 provtur, 20/5 gång till Stockholm, 24/5 ombasering från Skeppsbron till Vasamueets kaj i Stockholm, 13 september återgång från Stockholm till Gålö. 25/9 deltagande i EDIP med tre medlemskörningar och slutligen tekniska prov med maskineriet både den 10/10 och 25/10.

Lördagen 10/10 2009:
Under andra körningen på EDIP stoppade styrbords huvudturbin p g a att det flödesreglerdon (FRD) som reglerar bränsletillförseln till turbinen inte längre fungerade. En sådan enhet fanns tillgänglig i förrådet i Malmköping och en ny FRD inmonterades på morgonen 10/10, vilket möjliggjorde uppstart och kontroll av turbinen. Den nya FRDn visade sig fungera utan anmärkning.
Efter cirka 30 minuters stillaliggande kontroller kastade Spica loss kl 1515 för en kort provtur. Under denna provtur fördes befälet ombord av en vikarierande fartygschef. Målet för fartyget är att finna och utbilda lämplig personal så att tre behöriga befattningshavare finns uttagna för varje av de tre befattningarna ombord som kräver särskild behörighet.

Prov under gång gick ut på att synkronisera spaklägen mot gaspådrag och stigning (bladvridningsvinkel). Synkroniseringen måste ske med ledning av speciella kurvor, arbetet är komplicerat särskilt när det gäller att få de tre parametrarna spakläge, gaspådrag och bladvridningsvinkel att stämma över hela fartregistret. Svårigheterna visades sig bl.a. genom att mittenturbinen rusade då kraftturbinen nått vissa högre varvtal, vilket tydde på att stigningen var för liten för att turbinen skulle kunna ge full effekt. Förtöjning planerades ske med babords och mittenturbinerna i drift. Mittenturbinen ersätter tillfredställande styrbords huvudturbin genom att den roterar åt motsatt håll i förhållande till babordsturbin. Vid låg fart uppstod blev det inför förtöjningen svårt att få fartyget att gira babord hän trots kraftig rorvinkel. Med ett högre varvtal på mittenturbinen i förhållande till babords kunde förtöjningen dock ske utan problem kl 1640.

Erfarenheter av gångdagen 10 oktober drogs på så sätt att en hel arbetsdag i veckan ägnades åt injustering av mittenturbinen stillaliggande vid kaj. Samma dag kontrollerades att stigningen på styrbordspropeller följde ändringar i spaklägen. Beslöts att ytterligare en provtur behövde göras för finjustering av spaklägen, gaspådrag och stigning på samtliga huvudturbiner.

Söndagen 25/10 2009:
Kl 0915 samlades besättningen på torpeddäck för genomgång av dagen planerade tekniska prov som inleddes med justering av 0-läge på de tre turbinerna vid kaj. Arbetet tog hela förmiddagen. Efter lunch startades en turbin i taget och injustering av nolläge förnyades med turbinen i gång. Lunchmackan intogs snabbt och kl 1320 kastade Spica loss med ytterturbinerna i drift. Det var goda väderförhållanden men varierande sikt. Ett fint duggregn strilade ned stundtals och försämrade sikten. Radarnavigering blev nödvändig.

Spica backade ut på flaket och backprov gjordes parvis med de tre turbinerna i spaklägen upp till back 3. Det visade sig nu att styrbords huvudturbin inte accelererade lika snabbt som de övriga. En nödvändig åtgärd blir att trimma det nya flödesreglerdonet (FRDn) så att bränsletillförseln medger turbinen att accelerera lika snabbt som övriga.
Nästa tekniska prov var att varva upp en turbin i taget och testa spaklägen, gaspådrag och stigning på varvtalen 9000, 10000 och 11000 kompressorvarv. Slutligen skulle alla tre turbinerna kontrolleras på samma sätt och med samma varvtalsintervall. Här uppstod problem på 10000 kompressorturbinvarv med kraftiga skakningar i skrovet och hårda vibrationer på mittenturbinen. Varvtalet drogs omedelbart ned till spakläge 3. Beslöts att proven med tre turbiner i gång samtidigt måste avbrytas. Maskinchefen bedömer att bränsletrycket varierade kraftigt vid högre effektuttag på grund av igensatta filter, särskilt på mittenturbinen. Med varierande bränsletryck reagerar turbinen med varvtalsändring och skakningar i skrovet och kraftiga vibrationer i kraftturbinen.

Spica som nu befann sig utanför Älvsnabbsmonumentet i den gamla loggjusteringsbanan på Mysingen girade runt och satte kurs hemåt. På hemvägen fortsatte injusteringarna av ytterturbinerna. I samband med förtöjningen konstaterades att det tog ovanligt lång tid innan beordrad backmanöver med styrbordsturbinen verkställdes. Spica kom dock lugnt och till sin hemmakaj och förtöjde kl 1415.

Efter återställning gjordes samling för genomgång av erfarenheterna från dagen. Därefter diskuterade maskin- och fartygsledningen vilka åtgärder som krävs för att komma tillrätta med resterande tekniska problem med huvudturbinerna. Bränslefiltren behöver rengöras och helst bytas (om reservdelar finns). Vidare måste den nya FRDn på styrbords trimmas för att turbinen skall accelerera och ge kraft på samma sätt som övriga turbiner. Arbetet i maskin fortsätter nästa ordinarie arbetsdag den 7/11 2009. Maskinpersonalen har nu praktiskt fått öva och lära sig hur kvalificerade tekniken fungerar när det gäller injustering av spakläge och synkronisera detta med gaspådrag och stigning. Vid kommande provtur våren 2010 torde resterande justeringar snabbt kunna avklaras.

 

En dag i paradiset 26/9 2009

Veteranflottiljen - föreningen Mtb-veteraner, som årligen arrangerar ”En dag i paradiset” eller förkortat EDIP, genomförde årets paradisdag lördagen 26 september 2009. Det blev en paradisisk dag med sol och skön septembervärme, men också ganska blåsigt där en västsydvästlig vind stod rätt in i viken i södra hamnen.

Först något om vad som hände på landsidan och som Lennart Törnberg har berättat för mig: EDIP 2009 slog alla rekord vad gäller antalet besökare. Vi kunde inte ens i vår vildaste fantasi föreställa oss en sådan makalös tillströmning av medlemmar och gäster.
Det tidigare deltagarrekordet på 400 personer är nu slaget med minst det dubbla. Kön för att teckna sig för en sjötur med ett eller flera veteranfartyg ringlade lång. Ett par timmar för att komma fram till bordet för bokning var det vad många fick stå ut med, och gjorde så med glatt humör.

Funktionärerna i brandstationen bjöd på Spica-fika, Ystads-paj och Mtb-korv. Varm korv var det som efterfrågades mest och ”korvgubbarna” fick besöka Gålö handel flera gånger för att fylla på lagret. En ursäkt till de boende på Gålö är på sin plats, då vi fullständigt tömde affären på korv så att vi säkert spolierade lördagsmiddagen för somliga.
R142 Ystads pajer och T121 Spicas wienerbröd tillsammans med uppiggande kaffe höll humöret uppe.
Souvenirborden erbjöd det mesta av vad en sann torpedbåtsentusiast kan önska och lite till. Tavlor, fotografier, dekaler, whiskyglas, T-shirts, vykort, ja till och med en bok om svenskt pansar finns nu hos många entusiaster i hela Sverige.
Radiomuseet visade sina fullt operativa radiostationer härstammande från anno dazumal till i dag. Veteranfordon i skick som nya fick det att tåras i ögonen på många nostalgiker där de stod parkerade på paradplatsen, var annars.

Sedan något om vad som hände till sjöss: I paradisdagen deltog 5 veteranfartyg nämligen f.d. torpedbåten T121 Spica, f.d. robotbåten Ystad och f.d. motortorpedbåtarna T26, T46 och T56 som gjorde ett flertal turer ut på Norra Mysingsfjärden med gäster ombord.
Spica är, som framgått av loggboken tidigare under året, i början av sin driftsättningsfas. Maskinbesättningen behöver ett stort antal gångdagar för att komma till rätta med driftsäkerheten. Under utresan till Gålö 13/9 2009 fick vi en hydrauloljeläcka på mittenturbinens KaMeWa-system. Problemet hade inte hunnit åtgärdas innan EDIP utan Spica var därför klar för gång enbart med två huvudturbiner.
Det var planerat att de 5 veteranfartygen skulle fotograferas tillsammans under gång. Vid morgonens fartygschefsmöte bestämdes att Spica med sina 28 knop skulle vara rättningsfartyg när fartyg i linjeformering skulle passera R/V Nordanö, där fotografen var placerad. Därefter skulle samtidig gir göras styrbord hän varefter fartygen i kolonn åter skulle passera Nordanö för ny fotografering.
Under första turen var det generalrepetition och allt gick enligt plan. När andra turen skulle köras för fotografering fick Spica haveri på styrbords huvudturbin. Den kunde endast köras på tomgång. Styrbords släcktes av och den ännu ej intrimmade mittenturbinen startades.
Spica kunde nu endast göra 23 knop och fotografering med fartygen i linje genomfördes enligt plan men med låg fart. Efter passage av R/V Nordanö lämnade Spica formeringen.
De övriga fartygen tog nu upp högsta fart och passerade sedan fotografen på Nordanö i kolonn. Därefter fick Spica med ganska låg fart gå förbi Nordanö för enskild fotografering. Spicas tredje tur med medlemmar genomfördes sedan med babords- och mittenturbinen i drift.

Besökarna på paradisdagen fick en härlig tur i höstsolen på de olika veteranfartygen, många hade anknytning till örlogsflottan på olika sätt och gladdes säkerligen över att så många f.d. örlogsfartyg kunnat räddas och hållas i skick som gående museifartyg. EDIP 2010 kommer att bli ändå bättre. Reservera alla helger från mitten av september till mitten av oktober 2010 för besök på Gålö. Exakt datum för den stora dagen är ännu inte bestämt men vi kommer att informera på webben med adress www.t121spica.se.

Ombord på Spica avslutades dagen med en samling och genomgång av verksamheten den närmaste tiden. Besättningens arbeten inriktas i första hand mot att få samtliga huvudturbiner i drift och intrimmande. Det gäller för oss att få Spica gångklar för att kunna erbjuda kunder, som vill uppleva fartens tjusning ombord, en härlig sjöresa.

 

Skeppsholmsdagen och gång till Gålö 13 sept 2009

Kl 0900 samlades dagens guider ombord för att förbereda visningen för allmänheten under årets Skeppsholmsdag, som i år hade förlagts till söndagen 13 september.
Solen kom och gick och längre väster ut tornade mörka moln upp sig över Stockholmshimlen. Visningen började kl. 1100 och en strid ström av besökare kom ombord och studerade T121 Spica både på och under däck. Bland besökarna fanns även kulturministern som fick en noggrann visning av manöverofficeren. Visningen avslutades kl.1400. Guiderna gjorde som vanligt en storartad insats.

Klargöring för gång blåstes på orderhögtalarna för att snabbt få Spica gångklar. Kl. 1430 embarkade våra passagerare Spica, som numera är klassad som civilt passagerarfartyg och hälsades välkomna ombord av fartygschefen och stf. ordf. i föreningen. Kl.1440 startades en generatorturbin och omkoppling skedde till egen kraft. Strax därefter anmälde maskinchefen att maskineriet var klart för start och kl. 1450 gavs order till maskin: ”Starta upp de bägge yttre”.
En del jobb behövde sedan göras i maskin för att få kontroll på tryck och temperaturer och losskastning kunde inte ske förrän kl. 1515, varefter Spica backade ut med 39 personer ombord. F.d. motortorpedbåtarna T26, T56 och f.d. minsveparen M20 låg redan klara att ansluta och med Spica som ledarfartyg intogs flankformering SB och BB 135 grader med kurs ut ur Nybroviken. M20 återvände kl. 1530 till sin vinterhamn vid Vasamuseet.
Formeringen med Spica, T26 och T56 bröts i höjd med Blockhusudden varefter motortorpedbåtarna lämnade Spica för att via Skurusundet och Baggensstäket gå till Gålö. Spica övergick samtidigt till driftalternativ med en huvudturbin för att spara drivmedel. Bryggpersonalen under manöverofficers trygga ledning arbetade lugnt och effektivt precis lika säkert som när fartyget ingick i kustflottan.

I höjd med inloppet till Skurusundet mötte Spica M/S Enköping med kungaparet ombord. Befälhavaren på Enköping bad på radio att vi skulle minska farten så att Enköping kunde gå ett varv runt Spica så att vårt fina fartyg kunde studeras från alla håll. Spica fortsatte sedan huvudleden ut mot Kanholmsfjärden med 12 knop, som är hösta tillåten fart i denna farled.
Under däck arbetade kökspersonalen under förnämlig ledning av besättningens dalkulla nedrest till Stockholm från Dalarna. Våra passagerare kunde njuta av penteriets läckra smörgåsar med gott kaffe eller en öl för att sedan från däck, signalbrygga eller styrhytt lyssna på gasturbinernas sång i den vackra söndagskvällen.
Lindalssundet hade passerats och kl 1725 hade vi Nyvarp tvärs om styrbord. Strax efter kl. 1800 kom Spica sedan ut på Kanholmsfjärden.

Kl. 1800 startades mittenturbinen för justering och kontroll, bl.a. gällde det att trimma in KaMeWa-systemet för att få samma reaktion och dragkraft på olika spaklägen som styrbords. T121 Spica är som alla förstår fortfarande under intrimning. Mittenturbinen driftsattes först i våras och det återstår en hel del att lösa innan hela mittens drivlina fungerar korrekt.
Varvtalet ökades successivt och kl.1810 passerades Långholmshålet. 5 min senare fick mittenturbinen släckas av efter att ett hydrauloljerör lossat från sin infästning varvid olja under högt tryck sprutade upp i maskinrumstaket. Spica befann sig då utanför Stafsnäs. Vår erfarna maskinbesättning, som ständigt har fått lösa uppkomna driftsättnings problem, klarade snabbt av att få kontroll över haveriet.
Sedan mittens KaMeWa-propeller kunnat flöjlas fortsatte färden söderut över Nämndöfjärden i strålande kvällssol. Med 28 knops fart med två turbiner i drift passerades Fjärdhällan på Jungfrufjärden och sedan tog det inte lång tid att nå mtb-leden vid Ornös västsida.
Ornö passerades och i höjd med St. Rotholmen gjordes ett nytt försök att få mittenturbinen i drift. Startförfarande gick som vanligt mycket bra. Kl.1940 loggade Spica 31,3 knop med tre turbiner i drift. Varvtalet på mitten kunde dock inte ökas till samma varv som ytterturbinerna varför mittenturbinen släcktes av.

Mörka moln låg nu över fastlandet och Gålö, men regnet uteblev. Mörkret föll snabbt medan Spica stävade mot hemmahamnen. Förtöjningen ägde sedan rum kl.1950 strax innan det blev helmörkt. Passagerarna kunde nu debarkera fartyget, medan besättningen arbetade med återställning efter gång. En lång och lyckad gångdag för passagerare och besättning var nu till ända. Jag känner mig mycket priviligerad att få tjänstgöra som fartygschef på T121 Spica med en så positiv och väl fungerande besättning genom vars fina insatser Spica tryggt kunnat genomföra resan Stockholm - Gålö med mycket nöjda passagerare ombord.
 

Dagen innan...

...Skeppsholmsdagen bjöd (nåja, vi tog en femtilapp) T121 Spica på traditionell smörgåstårta med tillhörande lämpliga drycker på vårt för ändamålet lämpliga torpeddäck. Raketpjäsen gjorde för en gångs skull nytta då den omkonfigurerades till bardisk. Nöjda gäster från T56, T26, M20 och R/V Nordanö njöt av T121 Spicas gästfrihet men visst saknade vi T46 som tvingades stanna i bas p.g.a. en avgasläcka.


Nu väntar vi på att gå i formation mot Gålö. Losskastning 131500, ETA Gålö 131900.
 

Arbetsdagar 29/8 och 5/9

För att förbereda Spica för hösten med första gångdag 13/9 2009 träffades ett 10 tal medlemmar i besättningen lördagarna 29/8 och 5/9. En hel del pappersjobb hade dessförinnan utförs av repr för styrelsen.

Följande har vi hunnit med under eftersommaren:
Ansökan om klassning av Spica även som traditionsfartyg har nu insänts till Statens Maritima Museer. Datorer med bildskärmar för navigationsprogram har installerats och anslutits till GPS. Trident Navystems sjökortsprogram kommer nu att installeras främst för att ha redundans vid ev. radarhaveri vid gång i mörker i obelyst led. Fartyget har nu försetts med fler skumvätskedunkar för brandsläckning som nu finns utplacerade på brygghusets styrbordssida jämte ejektorslang och munstycke. Länsvattenbrunnen i luftintagsrummet är rengjord. En noggrann rengöring har gjorts i styrmaskinrummet genom borttorkning av gammal oljebeläggning. Lös materiel i rummet har tagits omhand och surrats.

Åtbärder har vidtagits enl DP beslut på insända avvikelserapporter från 20/5 2009. Relingslistorna på signalbryggan har fernissats. Ett kraftigt oljeläckage på mittens KaMeWa-system har åtgärdats. Belysningen i styrmaskinrummet har åtgärdats så att den inte skall haverera på grund av vibrationer under gång. En diskmaskin har anskaffats och installerats i byssan. Övergång till bruk av pappershanddukar i tvättrummen har förberetts. Färskvatten har bunkrats. Rutinmässiga säkerhetskontroller före gång har påbörjats och avslutas före avgång 13 sept 2009. Fartyget har även bunkrats för resan till hemmahamnen Gålö och till körningar för medlemmar under EDIP 26/9 2009.

 

Klaga aldrig på sommarvärmen...

...men dagens guidepass ombord var det varmaste jag upplevt. Visst är sommar och sol härligt men +30° på ett plåtdäck är tufft! Besökarantalet var väl inte så fantastiskt stort men några intressanta figurer dök upp:

  • En f.d. sjöman i Nederländska flottan med erfarenhet av Arte 62. Jag försökte värva honom men han tyckte resorna blev lite långa.
  • En f.d. vpl som legat på Spica i C-depå kom och överlämnade en pärm med diverse ritningar och ett kuvert med bilder
  • En ryss som undrade vilken uppgift Spica hade som aktivt fartyg. Han skrattade gott när jag beskrev invasionsförsvarets syfte.

Nu återstår två guidehelger vid Museifartygspiren och sedan ses vi under Skeppsholmsdagen 13/9 vid Östra Brobänken.

GMY
 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter