Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Guidning vid Vasamuseet

Efter en trög inledning har vår guideansvarige Sören med god hjälp av Torgny lyckats engagera guider för sommaren. Inledningen på sommaren har inte inneburit någon större anstormning av besökare men en jämn ström besöker oss trots jättearrangemang vid Skeppsbron och en sommarvärme som mera inbjuder till bad än museibesök. Vi har god hjälp av att Sjöhistoriska museet i år välkomnar besökare till S:t Erik och Finngrundet utan att ta inträde.

Erfarenhetsmässigt vet vi att besökarantalet ökar under juli och augusti. Du som känner att du vill göra en insats som guide kontaktar vänföreningens sekreterare eller undertecknad så får du förstärka som guide en dag som passar dig.

Det är roligt att guida!

 

Vällagrad Whisky

Det är kanska inte allom känt att vid övertagandet av T121 Spica från Marinmuseum hittades en flaska Whisky under fartygschefens stol på bryggan. Denna dyrgrip har bevarats inlåst för att avnjutas vid ett senare tillfälle då T121 Spica passerat en betydelsefull milstolpe. Under åren bestämdes att dyrgripen skulle öppnas då Spica gått för egen maskin med alla tre gasturbiner i drift. Denna milstolpe passerades under gång mot Stockholm 20 maj 2009 då Spica med tre GT klöv Jungfru- och Nämndöfjärdarna i dryga 30 knop.

Den 17/6 samlades järngänget med speciellt inbjudna Rune Andersson (upphittaren) och Lennart Segerström (Primus Motor i arbetet att överta Spica från Marinmuseum). Flaskan öppnades och det välbekanta knäppet då förseglingen bröts ljöd i manskapsmässen. De närvarande kunde sedan under Runes målande beskrivning om hur flaskan hittades njuta av ca 3 cl (!) vällagrad John Jamesson Irish Whisky per person.

Den inte helt urdruckna flaskan kommer att bevaras som den relik den är i ett förseglat glasskåp till allmän beskådan.

 

Besök vid Skeppsbron Stockholm 20 - 24/5 2009

T121 Spica har varit förtöjd vid Skeppsbron under hela Kristi himmelfjärdshelgen onsdag 20/5 till söndag 24/5 2009. På kvällen den 20/5 ordnades en mottagning ombord för flottiljchef och fartygschefer på inneliggande örlogsfartyg med flera andra honoratiores. Spica visades sedan för allmänheten varje dag och besöksrekordet cirka 1000 besökare under 4 timmar uppnåddes på fredagen 22/5 2009. De medlemmar i vänföreningen som arbetat kontinuerligt under flera år inbjöds ombord på Spica lördag kväll tillsammans med sina hustrur/sambor etc, som fick se det fartyg som under så många år fått mannen i familjen att på helgerna lämna hemmet för jobb ombord.

Efter visningen på söndagen 24/5 2009 backade Spica ut från Skeppsbron kl.1605 efter att fartyget förhalats föröver ett 10-tal meter för att i samband med turbinstart undvika att helt svepa in minröjningsfartygen akter i Spicas avgasrök. Trafiken in mot Stockholm och Nybroviken var mycket stor denna söndag och det var trångt om utrymme när Spica backade in mot Vasamuseets kaj. På kajnocken låg skonaren Vega förtöjd så det var mycket litet manöverutrymme tillgängligt. Allt gick dock bra och Spica ligger nu väl förtöjd på sin vanliga plats vid den norra sidan av Vasamuseets kaj.

Besättning kan nu slappna av från de regelbundet återkommande lördagsjobben, tills kallelse kommer till några extra arbetsdagar i augusti eller i början av september. I stället är det snart dags för guidning ombord på fartyget under helgerna sommartid. Vi är alla mycket tacksamma för det stöd och vänliga bemötande som Spicas besättning fick av flottiljchef, fartygschefer och besättningarna på intilliggande örlogsfartyg. Spicas ägare och besättning har genom Stockholmsbesöket fått en unik möjlighet att informera olika intressenter om projektet.

 

T121 Spica till Stockholm 20/5 2009 med 3 GT i drift och passagerare ombord

Fredagen den 19/5 2009 arbetades det febrilt med att få mittenturbinen helt driftsatt. På provturen den 16/5 fungerade inte reglering av bränsletillförseln, varför turbinen endast gick på tomgång. Felsökningsarbetet är ofta kvalificerat och i ”maskin” finns nu på flera håll en sådan teknisk kompetens som tidigare endast fanns på central nivå.

Efter ett omfattande arbete var Spica på morgonen den 20/5 2009 klar för gång med tre turbiner. Stationer för losskastning och klargöring för gång, passagerarna embarkerade och solen sken över Gålöviken. Så kl. 0815 kastade Spica loss från kajen med ytterturbinerna i drift. Mitten startades upp och intrimning började, medan vi passerades av korvetterna Sundsval och Gävle, som också var på väg till Stockholm. Intrimning av mittenturbinen fortsatte tills Spica nått mtb-leden, som går längs Ornö västsida. Gång med två turbiner i den ganska smala leden.

Väl framme vid Jungfrufjärden hade Spica i höjd med Fjärdhällan samtliga tre GT igång och tagit upp farten över 30-strecket. Passagerna fick njuta av fartens tjusning upp till Stafsnäs, där Spica girade västvart för att gå in under Djuröbron och vidare genom Vindö strömmar till Sandöfjärden. Sedan blev det driftalternativ med endast en gasturbin utom i trånga passager, då två turbiner hölls i drift. Resan fortsatte vidare i huvudleden mot Stockholm. Efter passage av Lindalssundet minskades farten så att korvetter och samövande stridsbåtar kunde passera strax innan Oxdjupet och Oskar Fredriksborg. En del driftstörningar uppstod under resan, som dock kunde åtgärdas snabbt.

Veteranflottiljens Spica, M20 och T56 hade fått den stora äran att få delta i det samordnade inlöpandet till Stockholm. Blockhusuddens fyr passerades kl. 1245 med besättningen i stationer och fartygen i kolonn i ordning Sundsvall, Gävle, Spica, M20 och T56. Inkomna på flaket utanför Skeppsbron detacherades Spica och övriga veteranfartyg. Spica förtöjde kl. 1315 vid Skeppsbron på kajplats 106 med stäven enligt reglerna vänd mot slottet. Sedan var det dags att ta emot M20 och T56 som förtöjde utanför Spica.

Passagerarna lämnade fartyget med ett stort leende på läpparna efter en, som alla utryckte det, oförglömlig dag ombord på T121 Spica. Nu var det dags för återställning efter gång och tillsnyggning i fartyget. Besättningen förberedde sedan den mottagning som skulle ske vid middagstid. Gästerna anlände k l 1730 och lät informera sig om Spica och hennes resa till Stockholm. Under den följande helgen kommer T121 Spica att visas för allmänheten för att på söndag eftermiddag 24/5 omförtöja till Vasamuseet, där hon planeras ligga förtöjd under sommaren för visning enligt det avtal som tecknats med Statens Marina museer.

 

Arbetsdagar 13/5, 16/5 och provtursdag 16/5

Arbetet med att få ordning på bränsleflödet till mittenturbinen fortsatte onsdagen 13/5. Felet har lokaliserats till FRDn (Flödesreglerdonet) som styr bränsletillförseln till turbinen. Felet kvarstod dock när arbetsdagen närmade sig sitt slut, varför beslöts att hämta en ny FRD från en av reservturbinerna på Spicas förråd i Malmköping.
Fredag morgon 15/5 åkte fartygselektrikern tillika kassören till Malmököping och hämtade två stycken FRD. En sådan installerades sedan på fredagskvällen, men felet kvarstod innebärande att turbinen endast går på tomgång och att varvtalet inte kan ökas. Arbetet med mittenmaskinen fortsatte direkt på lördagsmorgonen på den planerade provtursdagen 16/5 2009. Under tiden gjorde ”däckarna” klart för gång samtidigt med säkerhetskontroller.

Framåt lunchtid blev maskin klar. Så var det dags för stationer för losskastning. De bägge yttre startades upp och Spica backade kl.1300 ut i Gålöviken och styrde mot norra Mysingen. Styrbords turbin släcktes av och mitten startades kl. 1315. Avsläckning redan kl 1325 eftersom det fortfarande inte var möjligt att öka varvtalet.

Kl 1330 ankrat väst Fjäderholmarna. Lunch och fortsatt felsökning i maskin. Mittenturbinen startads upp Spica lättade kl 1430 ankar igen och påbörjade gång sydvart i leden väst om Mysingsholm. Många försök gjordes sedan att få mittenturbinen att svara på gaspådrag utan framgång. Då inträffade ett liknande fel på styrbords turbin som gjorde att inte heller den svarade på gaspådrag. Försöken att rätta till felen på båda turbinerna avbröts. Mitten släcktes av och babords turbin startades. Ytterturbinerna intrimmades sedan för att kunna svara på olika manövrar på samma tid och med samma kraft upp till kompressorvarv på drygt 8000 rpm.

Nu var det dags för förtöjning, varvid det gällde för manöverofficeren att anpassa farten så att det skulle räcka med att backa med ett lägre varvtal än normalt. Förtöjningen blev lyckad och snart låg Spica åter förtöjd vid sin pir i södra hamnen. Efter förtöjning lyckades maskin att lokalisera felet på styrbords turbin vilket visade sig vara en bockning på teleflexvajern till ”trotteln”. Spica har nu två intakta turbiner. Ytterligare ett fösök kommer att göras att få ordning på mittenturbinen innan ingång till Stockholm genom att på kvällen den 19/5 än en gång byta ut turbinens flödesreglerdon. Vi hoppas då att detta don skall fungera.

Lyckas det inte att få ”Mitten” att fungera nu på tisdag 19/5 går det bra i alla fall att ta sig till Stockholm den 20/5. Spica gör god fart med bara två turbiner. Besättningen hoppas nu att den 20/5 2009 kunna bjuda våra passagerare på en härlig sjöresa till Stockholm.

 

Arbetsdag 9/5 2009

Den stora målardagen var inne. Nu skulle överbyggnad och huvuddäck rengöras och sedan målas. Kanske var det på morgonen inte de bästa förutsättningarna. Regnet stod som spö i backen under utresan till Gålö. Men himlen ljusnade och regnet avtog successivt. Sydan dånade dock in i Gålöviken och vinden ökade hela dagen vred sig fram emot eftermiddagen något på sydväst så att det blev litet vindlä i förskeppet.

Dagens arbete började med att koppla upp en trädgårdsslang från norra hamnen för bunkring av vatten och även för att kunna använda en högtryckstvätt med färskvatten. Bunkring av färskvatten alternerade sedan under dagen med vaskning av överbyggnad och huvuddäck. När färskvattentanken pejlades på kvällen visade pejlstickan drygt 2 kubikmeter vatten, som kommer att räcka väl tills vi kommer till Stockholm den 20/5.

Navigationsradarn kontrollerades. Bildskärmen i slc byttes mot ett för radarnavigering byggt PPI med gult ytskikt. Denna typ av bildskärmar har förbrukats och det torde vara svårt att finna ytterligare ett sådant. PPI avsedda för bryggan finns det gott om och dessa går att använda för radarnavigering. Det viktiga Ta-systemet, intern förbindelse i fartyget via headset, kontrollerades, likaså all nautisk materiel. Det vinterlånga arbetet med att förbättra 24V-systemet med 5 olika batterigrupper, som ger kraft till väsentliga driftfunktioner i händelse av generatorbortfall, avslutades. Kapellet till nedgångskappen monterades sedan de sönderrostade fästöglorna ersatts med nya.

I maskin påbörjades arbete med att ta reda på varför det inte går att varva upp mittenturbinen från tomgångsvarv mittenturbinen. Arbete pågick likaså med måttagning etc. för att vid behov kunna nytillverka den utrustning som håller mittens startmotor på plats. De målningsarbeten i inredningen som påbörjades förra gången avslutades. Vår ambition att hinna nymåla stora delar av inredningen har fått minskas och arbetet har koncentrerats till förskeppet. Rent skepp gjordes i inredningen. Skeppskök och mässar iordningställdes och Spica är nu i skick att kunna ta emot gäster.

Den rederi- och fartygsmanual (RFM), som utgör grundval för säkerhet och drift av Spica som passagerarfartyg, utdelades till de närvarande i form av CD-skivor. Ett antal pärmar med manualen tryckt i pappersform har kopierats upp. Tre av dessa pärmar kommer att finnas tillgängliga ombord. Övriga är avsedda för rederiet och andra intressenter i landorganisationen.

 

Arbetsdag 2/5 2009

Fortsatt arbete med driftsättning av MS GT1. Ytterligare 5 man hade nu tillkommit för jobb på däck, i inredning, slc och med 24V systemet.

På förmiddagen gick arbetet med mittenturbinen trögt och det var allmänt besvärligt. Fram emot eftermiddagen hade dock läget ljusnat betydligt. Man kan inte annat än beundra maskinbesättningen som har förmåga och alla de tekniska kunskaper inom olika teknikområden som krävs för att kunna driftsätta ett så komplicerat maskineri Spicas. Strax efter kl 16 var det klart för prov av mitten. Två torrstarter genomfördes. Allt mer intresserade samlades på kajen och på vågbrytaren på Spicas yttersida.

Kl 1620 var det dags för första start med mittenturbinen. Kl 1625 var den igång på första startförsöket. Turbinen kördes sedan i 9 min utan problem. Spica har nu 3 fungerande turbinen men det finns ett krux. Hållaren av starmotorn på mittenturbinen saknades jämte två s.k. avluftare som för proven fick lånas från en av de redan driftsatta ytterturbinerna. Det har inte gått att återfinna dessa reservdelar i förråden ombord eller i containrarna iland. Vi hoppas nu att de saknade delarna kan hämtas från någon av våra reservturbiner som nu finns förrådsställda i Malmköping. Hållaren för startmotorn måste i annat fall nytillverkas, vilket inte är omöjligt på något sätt.

Sammanfattning av arbetet 30/4-2/5:
Luftflaskor och filtler till Poppe-kompressorn har återmonterats. Kompressorn har inte provkörts. Mittenturbinen är driftsatt. Kursrepeatern i slc har utbytts mot en ny fungerande. Elförsörjning av livflottebelysning på backsdäck har permanentats. Samtliga 4 batterigrupper för 24 V och en för 12V är nu klara och dess laddning fungerar när någon av huvudtavlorna är kraftsatt från land eller från egen generator. Återstår att ordna så att laddning kan pågå även då fartyget lämnas och elkraft till huvudtavlorna slås ifrån. En sådan lösning finns redan för startbatterierna till generatorturbinerna som laddas kontinuerligt. 40 räddningsvästar för vuxna och 5 för barn, samtliga deplacerande med ljus, har tagits ombord och stuvats.

Huvuddelen av den utrustning som krävs för att kunna ta emot besökare i Stockholm och som behövs för guidningsverksamheten under sommaren har tagits ombord och stuvats. Den främre sektionen av durken till förliga gången har rostskyddsbehandlats och målats med grå lackfärg. Sjunkutlösningsdon till fartygets 5 livflottar har kontrollerats. De flesta av vreden till luckor och dörrar på väderdäck har smörjts upp. De gamla rostfria gardjärnen som tidigare bortlämnats som mall för nytillverkning har återlämnats ombord för att kunna nyttjas av annan tillverkare. Innan en sådan anlitas måste rostfria rör med rätt dimensioner anskaffas.

 

Driftsättning av mittenturbinen 1/5 2009

Arbetet med att driftsätta mittenturbinen påbörjades på 1.a maj av Spicas och Ystads maskinbesättningar med stöd av Spicas ”brandkapten”, totalt 7 man I arbetet ingick att driftsätta Poppe-kompressorn efter besiktning och byte av högtrycksluftflaskor. Mycket arbete lades ned på att från uppbörder ombord och iland få fram all nödvändig materiel som skall monteras på turbinen.

Driftsättningen fortsätter nästa dag 2/5 2009.

 

Bottenbesiktning och certifiering 30/4 2009

Kl. 1000 på Valborgsmässoafton 39/4 2009 gick en dykare ned i vattnet vid Spicas förstäv för att under sjöfartsinspektörens överinseende genomföra en bottenbesiktning. Reservdykare fanns på plats på Spicas däck klar att gå i vattnet. Bottenbesiktningen gick bra. Tillstånd att dyka på Gålö hade erhållits av garnisionschefen.

Propellrar, roder, axlar och bottenintag och skrov kontrollerades utan anmärkning. Offeranoderna var endast litet anfrätta i kanterna. Sedan besiktningen avslutats och dykaren var tillbaka på land meddelande inspektören att alla krav för certifiering av Spica som passagerarfartyg nu var uppfyllda. Därefter överlämnades både passagerarcertifikat, dokument som visar att säkerhetsorganisationen är godkänd samt fribordscertikat. Övriga nödvändiga certifikat har tidigare erhållits. Samtidigt med certifikaten överlämnades fartygets tillsynsbok som tillsammans med certifikaten skall förvaras ombord.

 

Sammanfattning av arbetsdagarna 28/3, 4/4, 10/4 och 25/4.

Sedan anteckningar gjordes i loggboken den16/3 2009 har ett omfattande arbete bedrivits ombord på Spica under 5 arbetsdagar. Utfört arbete sammanfattas i loggboksutdrag för den 25/4.

Åtgärder enligt sjöfartsinspektionens anvisningar från sjövärdighetsbesiktning i november 2008 var att ordna belysning av de förliga livflottestationerna. En strålkastare har monterats som kan belysa backsdäck och en strålkastare har installerats som kan belysa vattenspegeln på fartygets båda sidor. Livbojarna på signalbryggan har försetts med livbojljus. 40 räddningsvästar och 4 barnlivvästar, båda av godkänd typ, har lånats av f.d isbrytaren St. Erik och kommer att tas ombord kommande helg. Fartygets säkerhetsdokument enligt ISM-koden har korrigerats enligt Sjöfartsinspektionens anvisningar och inlämnats för granskning. För att ett passagerarfartygscertifikat skall kunna utfärdas återstår en bottenbesiktning med dykare som kommer utföras med sjöfartsinspektör närvarande. En överlevnads-dräkt, som det är krav på att ha ombord under gång, lånas av f.d robotbåten T142 Ystad.

Överföring av kursinformation från huvudgyro till repeater på bryggan har åtgärdats och kontrollerats så långt det går utan att gå till sjöss. Tryckloggen är klar och kontrollerad så långt det går göra utan att fartyget är under gång. En provisorisk transformator har installeras i elapparatrummet som ger 110V till loggen. Skrovsidor är vaskade och bättringsmålade. Utrymmen för tidigare sprinklerpump och f.d. ABC-filter har rostskyddsbehandlats. Luftflaskor har inlämnats för kontroll till Haninge Brandredskap. Filter till kompressorn har demonterats och rengjorts samt återinstallerats. Bunkring av driv- och smörjmedel har inplanerats till vecka 19. Presenningen för luftintaget har tagits ned och stuvats i förpiken Nya inre räcken till kobryggorna har konstruerats och monterats. Svartvattensystemet har kontrollerats och driftsatts inför sommarsäsongen. Styrbords manskapsmäss har ommålats. Färskvattensystemet har återställts efter vintersäsongen.

Arbetet fortsätter nu ombord under perioden 30/4 till 2/5.

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter