Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Driftsättning av mittenturbinen 1/5 2009

Arbetet med att driftsätta mittenturbinen påbörjades på 1.a maj av Spicas och Ystads maskinbesättningar med stöd av Spicas ”brandkapten”, totalt 7 man I arbetet ingick att driftsätta Poppe-kompressorn efter besiktning och byte av högtrycksluftflaskor. Mycket arbete lades ned på att från uppbörder ombord och iland få fram all nödvändig materiel som skall monteras på turbinen.

Driftsättningen fortsätter nästa dag 2/5 2009.

 

Bottenbesiktning och certifiering 30/4 2009

Kl. 1000 på Valborgsmässoafton 39/4 2009 gick en dykare ned i vattnet vid Spicas förstäv för att under sjöfartsinspektörens överinseende genomföra en bottenbesiktning. Reservdykare fanns på plats på Spicas däck klar att gå i vattnet. Bottenbesiktningen gick bra. Tillstånd att dyka på Gålö hade erhållits av garnisionschefen.

Propellrar, roder, axlar och bottenintag och skrov kontrollerades utan anmärkning. Offeranoderna var endast litet anfrätta i kanterna. Sedan besiktningen avslutats och dykaren var tillbaka på land meddelande inspektören att alla krav för certifiering av Spica som passagerarfartyg nu var uppfyllda. Därefter överlämnades både passagerarcertifikat, dokument som visar att säkerhetsorganisationen är godkänd samt fribordscertikat. Övriga nödvändiga certifikat har tidigare erhållits. Samtidigt med certifikaten överlämnades fartygets tillsynsbok som tillsammans med certifikaten skall förvaras ombord.

 

Sammanfattning av arbetsdagarna 28/3, 4/4, 10/4 och 25/4.

Sedan anteckningar gjordes i loggboken den16/3 2009 har ett omfattande arbete bedrivits ombord på Spica under 5 arbetsdagar. Utfört arbete sammanfattas i loggboksutdrag för den 25/4.

Åtgärder enligt sjöfartsinspektionens anvisningar från sjövärdighetsbesiktning i november 2008 var att ordna belysning av de förliga livflottestationerna. En strålkastare har monterats som kan belysa backsdäck och en strålkastare har installerats som kan belysa vattenspegeln på fartygets båda sidor. Livbojarna på signalbryggan har försetts med livbojljus. 40 räddningsvästar och 4 barnlivvästar, båda av godkänd typ, har lånats av f.d isbrytaren St. Erik och kommer att tas ombord kommande helg. Fartygets säkerhetsdokument enligt ISM-koden har korrigerats enligt Sjöfartsinspektionens anvisningar och inlämnats för granskning. För att ett passagerarfartygscertifikat skall kunna utfärdas återstår en bottenbesiktning med dykare som kommer utföras med sjöfartsinspektör närvarande. En överlevnads-dräkt, som det är krav på att ha ombord under gång, lånas av f.d robotbåten T142 Ystad.

Överföring av kursinformation från huvudgyro till repeater på bryggan har åtgärdats och kontrollerats så långt det går utan att gå till sjöss. Tryckloggen är klar och kontrollerad så långt det går göra utan att fartyget är under gång. En provisorisk transformator har installeras i elapparatrummet som ger 110V till loggen. Skrovsidor är vaskade och bättringsmålade. Utrymmen för tidigare sprinklerpump och f.d. ABC-filter har rostskyddsbehandlats. Luftflaskor har inlämnats för kontroll till Haninge Brandredskap. Filter till kompressorn har demonterats och rengjorts samt återinstallerats. Bunkring av driv- och smörjmedel har inplanerats till vecka 19. Presenningen för luftintaget har tagits ned och stuvats i förpiken Nya inre räcken till kobryggorna har konstruerats och monterats. Svartvattensystemet har kontrollerats och driftsatts inför sommarsäsongen. Styrbords manskapsmäss har ommålats. Färskvattensystemet har återställts efter vintersäsongen.

Arbetet fortsätter nu ombord under perioden 30/4 till 2/5.

 

Pubafton 16 mars 2009

För att det inte enbart skall arbetas ombord ordnade styrelsen en pubafton för arbetande medlemmar i föreningen. Denna ägde rum ombord på M/S Angantyr vid Strömkajen måndag kväll 16 mars 2009. 10 medlemmar och 5 särskilt inbjuda gäster deltog. Under kvällen avtackades tre av Spicas välgörare som alla hjälpte oss i höstas att få fartyget klart för sjövärdighetsinspektion. Det var två radartekniker och en specialist på kompassdeviering, som tilldelades fartygets eleganta plaketter.

Stämningen blev som vanligt mycket hög som den måste bli när man träffas ombord.

 

Arbetsdag 14 mars 2009

Arbetet fortsatte på Spica den 14 mars 2009 med 9 deltagare.

Maskin- och eluppbörderna inventerades och materiel som inte behövs ombord togs iland. Arbete fortsatte med nautiska uppbörden och med att ordna för att presentera bild från navigerinsdator på bryggan. Tryckloggern kraftsattes för första gången sedan 1987. Arbetetet med katalogisering av reservdelar i container iland fortsatte och har nu kommit så långt att reservdelarna finns förtecknade och samlade i kartonger. Återstår sedan att placera materielen i hyllfack som i sin tur skall märkas med vad som placerats där. Systemet för spolvatten till svartvattentanken reparerades och arbete gjordes för att kunna återställa färskvattensystemet för sommarsäsongen.

 

Arbetsdag lördag 28/2 2009

8 man ur besättningen, dock ej undertecknad, jobbade och slet ombord hela lördagen 28/2 2009. På bryggan pågår arbete med att bereda plats för en mindre navigeringsdisplay för de nymodigheter som numera behövs ombord. Driftsättningen av SAL-loggen har nu pågått hela vintern och börjar närma sig slutet. En ny huvudenhet har installerats i elapparatrummet. Alla kablar till huvudenheten var avklippta vilket har medfört svårigheter vid restaureringen.

Loggen är en mycket viktig komponent för Spica som kommer att navigeras enligt de principer som tidigare fastställdes i Chefen för Marinens brygganvisningar. Arbete pågår med att komplettera nautiska uppbörden med nya sjökort och att rätta upp de sjökort som inköptes för provturerna år 2008. Kontroll utfördes av svartvattensystemets täthet. Nya batterier till 24V systemet som ersättning för de som måst kasseras på grund av laddningsproblem har kunnat anskaffas och de nya står nu klara i en av containrarna för installation ombord. En ny batteriladdare installerades i det nya biblioteket för strömförsörjning av livflottestationsbelysningen, som nu är anskaffad.

Alla maskinreservdelar som förvarats i ammunitionsdurken togs i land jämte en del materiel från maskinuppbörden. Trots att aktuell container var i stort sett fullbelamrad med materiel lyckades man att frigöra ett helt hyllfack för dessa reservdelar. Omstuvning gjordes också av materielen i containern så att det för Spica alltför skrymmande reservkraftsaggregatet, som föreningen äger, och som är till försäljning kan visas i veckan för en seriös spekulant.

Nästa arbetsdag är lördagen 14/3 2009.

 

Årsmöte 2009

Föreningens årsmöte ägde rum den 17/2 2009 ombord på M/S Angantyr förtöjd vid Strömkajen Stockholm i närvaro av 33 medlemmar. Efter en god middag blev det årsmötesförhandlingar på sedvanligt sätt. Efter förhandlingarna visades filmer från T121 Spica under 2008. Deltagarna skildes framåt kvällen åt och vandrade i väg i den kyliga februarinatten med ett leende på läpparna efter att på film ha fått se vårt fina fartyg till sjöss igen.

 

Arbete ombord på Spica 14/2 2009

På lördagsmorgonen 14/2 var det 9 grader kallt ute på Gålö. Kylan inombords var lika stor. Det dröjde länge innan värmepannan kunde värma upp luften inne i fartyget över 0-strecket. Speciellt kallt var det om fötterna. Det är nödvändigt att ha kängor och tjocka sockor för inte frysa allt för mycket.

11 man jobbade ombord och i containrarna iland. Vi hade också två besökare varav åtminstone en gäst kommer att bli medlem. Gästerna fick en noggrann genomgång av fartyget. Pannan och cirkulationspumpen startade utan problem. KaMeWa-orna på ytterpropellrarna kördes rutinmässigt. Bestämdes att varje batterigrupp skall förses med batteriladdare för kontinuerlig laddning ovavsett elkraft erhålles från land eller från egna generatorer. Lampor för livflottebelysningen sattes upp för kontroll. Fortsatt planeringen av den nautiska utrustningen på bryggan, såsom att ordna plats för bestick och passare, möjliggöra placering av en liten bildskärm för presentation av geografisk information.

Luftflaskor, filter och säkerhetsventil till Poppe-kompressorn demonterades och togs i land för att överlämnas för kontroll till Haninge brandredskap som levererar och kontrollerar brandskyddsmateriel till fartyget. Arbetet med inventering, sortering och förteckning av reservdelar fortsatte och har nu kommit så långt att arbetet i stort sett är klart i de två containrarna som är placerade vid pirfästet.

 

Arbetsdag 31/1 2009

På arbetsdagen 31 jan 2009 deltog 6 medlemmar i arbetet. Pannan och cirkulationspumpen startade snabbt men det tar lång tid att få upp värme i fartyget i den låga yttertemperatur som förelåg. Avfuktningsaggregaten kollades och fungerade väl. Det omfattande arbetet att renovera och driftsätta tryckloggen fortsatte. Rutinmässig kontroll gjordes av KaMeWa-systemet. Arbete pågår med att ordna belysning vid livflottestationerna. Bl.a. har fästen för två mindre strålkastare anskaffats. Som nämnts tidigare, måste nya inre räcken tillverkas för kobryggorna. En presumtiv tillverkare har tillfrågats om möjlighet och kostnader för att tillverka nya räcken. Brännbart och miljöfarligt avfall borttransporterades från containrarna för bränning respektive överlämnande till miljöstation. Kontroll gjordes rörande möjligheter att montera tätningar för skorstenshålet i taket på förrådstältet. Arbetet bedömdes dock inte vara mödan värt.

Under tiden sedan förra arbetsdagen har kontakt tagits med Haninge Brandredskap för att undersöka kostnaderna för att kontrollera och inspektera Poppe-kompressorns luftflaskor med tillhörande säkerhetsventil. En sådan inspektion måste göras var tionde år och det bedömdes tidigare vara för kostsamt att restaurera systemet för att kunna tåla ett tryck på 200 bar (innebär krav på provtryckning upp till 300 bar). Det höga trycket behövdes tidigare, när Spica var i drift för torpedfyllning. Det visade sig vara rimliga kostnader jämfört med vad det skulle kosta att anskaffa och installera en mindre kompressor. För nuvarande verksamhet är det önskvärt att kunna fylla luftflaskorna upp till cirka 100 bar, varigenom det kommer att finnas en mycket god reserv när det gäller startluft till huvudturbinerna. Normalt erhålles startluft från en av generatorturbinerna.

Meningen är att nu att på nästa arbetsdag börja arbetet med att demontera luftflaskor och säkerhetsventil.

 

17 januari 2009

Första arbetsdagen på år 2009. 9 man deltog. Fint väder. Minus 10 C° ute och inne på morgonen. Avfuktningen hade fungerat fint. Endast 50 % fuktighet ombord. Så t ex var det ingen som helst fukt på bryggan.

9 man ställde upp för jobb. Pannan gick fint igång och fram emot eftermiddagen hade vi fått upp temperaturen inombords till + 4C° vilket vi nu tyckte var varmt. I gunrummet jobbades med datorer och det var nödvändigt med en extra värmefläkt för att värma upp allt för stela fingrar. Till att börja med diskuterades certifikat och materielfrågor. Det gällde nytillverkning av gardjärn och inre räcken för kobryggorna, som saknas sedan senaste varvsvistelse, navdator, tryckluft innebärande att en ny kompressor bör anskaffas som ger 7 atö arbetsluft för manöver av avgasluckor, sidovindrutetorkare och tyfon, 24V systemet för nödbelysning, lanternor etc och hur detta skall förbättras samt nytt krav rörande belysning av livflottestationer på backen.

Beslöts att starta uppbyggnad av uppbörder för maskin, elektro, skydd, naut, sjukvård, tele med huvuddelen av uppbörderna placerade i gryngången. Ansvar för resp. uppbörd och sammanhållande utsågs. Arbete med 24V systemet påbörjades. En ny huvudenhet för tryckloggen installerades i elapparatrummet. Likaså påbörjades arbete med att sortera, fördela och förteckna reservdelar till de olika containrarna i land.

Skönt att ha kommit igång igen. Vi ses nästa gång den 31/1 2009.

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.