Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Arbete ombord 13/12 2008

På Luciadagen samlades 6 medlemmar ombord för att slutligt klargöra Spica för vintern. Smörjoljekylare till SB och BB huvudturbiner, som inte kunde dräneras helt på vatten, försågs med antifrysvätska. Hylskylning för de tre axlarna dränerades på vatten. Brand- och spolsystem tömdes likaså på vatten. Smörjfettnittplar på hjärtstockarna i styrmaskin drogs. Ett varmvattenrör till tvättrum 1 i förskeppet återmonterades efter reparation. Hela inredningen dammsögs noggrant och allt skräp togs iland för tömning i miljöstation. Hela avfuktningssystemet med 3 avfuktningsaggregat för maskin och styrmaskin samt hålskepp, för inredningen midskepps och för förliga inredningen kontrollerades så att all fuktig luft får fri passage ut i friska luften.

Efter att vid solnedgången ha halat flagga och gös stoppades pannan och tillhörande cirkulationspump för att spara dieselolja. Vår bedömning är att de tre avfuktningsaggregaten kommer att hålla fukten borta under jul- och nyårsledigheten. Nästa arbetsdag blir först i mitten på januari 2009. Efter att ha önskat varandra en vilsam och lugn jul- och nyårshelg lämnande vi vår kära fartyg i gott skick och väl rustat för vintern. Besättnngen kan stolt se tillbaka på ett lyckosamt år 2008 med enormt mycket arbete (3608 mantimmar) men också med stor glädje över att Spica blev gångklar och på ett så bra sätt klarade de uppgifter som förelades vid sjövärdighetsbesiktningen den 25/11 2008.

Vänföreningens styrelse önaskar alla sina medlemmar Ett Gott och Framgångsrikt Nytt År 2009

 

Arbetsdag 6/12 2008

9 man jobbade ombord denna arbetsdag. En termostat installerades i inredningen och kopplades till värmepannan. Förliga centertanken pejlades för koll att det finns tillräckligt med diesel för drift av värmepannan under vintern. Avfuktningsaggregaten inkopplades och kontrollerades. Luftintaget försågs med presenning. Änternäten återställdes efter användning den 25/11 och försågs med kapell.

All känslig matereriel såsom EPIRB, livbojar, brandsläckare, munstycken och brandslangar togs inombords. Förtöjningarna kontrollerades. Cirkulationsaggregaten för maskin dränerades. Luftintagsrummet länsades. Spolarvätska sögs för att förhindra förfrysning in i samtliga system som utnyttjar färskvatten sedan rörförbindelse med färskvattentanken brutits. Nivån i KamMeWa-tankarna kördes upp. I inredningen påbörjades att göra Spica helgfin. Det återstår arbete bl a i maskin med dränering av system som utnyttjar sjövatten.

En arbetsdag är inplanerad till den 13/12 2008.

 

Sjövärdighetsbesiktning under gång

Sjövärdighetsbesiktningen 25/11 2008 av Spica bestod av en provtur med gir- och stopprov, brandövning samt övning att bärga överbordgången person.

Spica gjorde fullständiga rundgirar med hög fart och diktroder åt båda håll samt stopprov från cirka 27 knop till stillaliggande. En brand i skeppsköket fingerades och inspektörerna kontrollerade hur åtgärder vidtogs av besättningen. En mycket realistisk man- över bordövning gjordes därefter. Manövreringen komplicerades något av att endast en turbin var i drift p g a ett elektriskt fel på den andra turbinen. Felet kunde sedan åtgärdas av vår proffsiga maskinbesättning i god tid innan förtöjning. Fartygets huvudinspektör hade överlevnadsdräkt på sig och han hoppade över bord och besättningens uppgift blev att bärga honom. Vi hade ju övat tidigare med olika räddningsredskap. Det var dock med hjälp av änternät som inspektören kunde ”räddas” och sedan tas om hand ombord på föreskrivet sätt.

Efter genomförd provtur förtöjde Spica åter på sin ordinarie plats i Gålöviken. Våra vänner Johnny och Christer från Ystad stod för mathållningen ombord denna dag. På förmiddagen serverades ”torpedbåtsmackor” i mängder jämte kaffe. Den härliga lunchen som serverades på vita dukar bestod av hemlagad gulaschsoppa. Inspektörerna och den hungriga besättningen lät sig väl smaka.

Besiktningen fortsatte under eftermiddagen med kontroller av säkerhetsdokument och tekniska lösningar ombord och mörkret lade sig över Gålöviken innan inspektörerna ansåg sig klara. Verksamheten under hela dagen filmades proffsigt av Thorbjörn från Dalarna. Det kommer bli en fin film att titta på vid jultid hoppas vi. Övningarna filmades ingående och filmen kan ligga till grund för kommande utbildning av besättningarna på både Spica och Ystad när det gäller bärgning av nödställda i vattnet.

Efter att kockarna bjudit inspektörer och besättning på eftermiddagskaffe med hembakat dopp redovisade vår inspektör hur han såg på resultatet av besiktningen. Han sade sig vara mycket nöjd med besättningens agerande under dagen och att förutsättningarna är goda för en kommande certifiering av Spica som passagerarfartyg. En hel del åtgärder återstår: Säkerhetsdokumenten behöver revideras enligt anvisningar som lämnades. Våra räddningsvästar är inte godkända utan behöver bytas ut. Det krävs en bättre belysning på livflottestationerna. Certifikat bör utfärdas så nära i anslutning till att verksamheten drar igång nästa år eftersom bottenbesiktningar mm. är knutna till datum för certifiering.

Vi kommer nu arbeta vidare för att Spica skall kunna få sitt passagerarfartygscertifikat i god tid till nästa säsong. Jag vill som befälhavare framföra ett varmt tack till hela besättningen för ett fint genomfört arbete ombord i dag. Ett särskilt tack riktas till våra kockar och till vår fotograf. Samtidigt vill jag tacka våra inspektörer för att besiktningen genomförts på ett för fartyget och besättningen mycket positivt sätt. Med hjälp av de påpekanden och goda råd som vi fått är jag säker på att vi kommer att gå i mål och få Spica certifierad.

 

Arbetsdag 22/11 2008

Vinden viner utanför knutarna när detta skrivs söndagen 23/11 2008 på kvällen. Vi närmar oss sjövärdighetsbesiktning av Spica som planeras till tisdagen 25/11 2008. Den hårda vinden väntas minska enligt prognosen. På tisdag skulle det blåsa nordligt längs vår kuststräcka och 8-12 m/s. Besiktningen har nu förberetts under 3 provturer och 4 organiserade arbetsdagar. Ett omfattande arbete har härutöver nedlagts mellan arbetsdagarna bl. a på att få ordning på navigeringsradarn som inte visat sig från sin bästa sida.

I lördags, 22/11 2008, var 14 medlemmar på plats för de sista förberedelserna för besiktningen. Dagen började med att röja bort snön från huvuddäck, signalbrygga och bryggtak. Fästen för två nya livbojar monterades på relingarna akter om förliga torpedtuberna. Arbetet med att montera relingsdukar för att ge passagerarna en säker uppehållsplats på huvuddäck akter om pjäsen avslutades. Den nya räddningsstegen kontrollerades och dess stöd mot skrovet justerades. Den nya livlinan provades. Änternäten gjordes klara för snabbfällning enligt en metod som vi lärt oss av f.d robotbåten Ystad. Kursgyrot kontrollerades. Navigeringsradarn kördes hela dagen och några mindre justeringar gjordes.

Den nya pulversläckaren vid värmapannans brännare inne i maskinrummet monterades och försågs med fjärrutlösning från maskincentralen. Bryggan återställdes efter allt radararbete. Lanternorna provades. Signalbryggan rensades från onödig utrustning. Arbetet med uppsättning av olika utrymningsskyltar mm. avslutades. Tvättrum 3 städades av för att kunna visas upp på tisdagen. Brännoljetankarna pejlades, brännolja trimmades till sidotankarna varifrån ytterturbinerna hämtar olja. Babords brännoljepump demonterades och ersattes av en ny. Arbetet med att förse värmepannan med en termostat i inredningen påbörjades. En lysrunda gjordes för att byta ut trasiga lampor. Kopplingsdosan för headset på babords bryggvinge byttes ut. Arbete pågick hela dagen. i radiohytten, bl a kontrollerades kortvågsstationen. Skeppsköket ställdes iordning inför tisdagen. Dagen avslutades med ”fredagsrengöring”.

Spica är nu väl föredd för sjövärdighetsbesiktning på tisdag den 25/11 2008.

 

Provtur nummer 4 den 8 nov 2008

Besättningen om hela 23 man samlades strax efter kl. 0900 ombord på Spica för en 4.e provtur efter restaureringen av fartyget på 2000-talet.

Efter genomgång av dagens provtursverksamhet och den för dagen inplanerade utbildningen av besättningen gjordes klart för gång. Uppstart av huvudturbinerna försenades eftersom bränslepumpen till babords huvudturbin inte fungerade. Efter omkoppling till den elektriska reservbränslepumpen kunde de båda ytterturbinerna startas upp och Spica lämnade kajen på Gålö kl 1130.

Trots omfattande arbete före provturerna hade det inte gått att få ordning på den trilskande navigeringsradarn. Turligt nog var sikten i området tillräckligt god för att kunna genomföra dagens program.

Huvuduppgiften denna dag var att få magnetkompassen devierad. Devieringen påbörjades syd om Oxnö Udde och genomfördes under sakkunnig ledningen av den auktoriserade kompassjusteraren Björn Borg. Kompassen anses vara alla sjöfarares viktigaste instrument och Sjöfartsinspektionens har krav på att en korrekt devieringstabell skall finnas tillgänglig ombord vid den kommande besiktningen. Efter devieringen var det dags för att justera turbinernas acceleration och dämpa den så att inte materielen utsätts för alltför stora påkänningar.

Därmed var provverksamheten avslutad och den planerade utbildningen påbörjas. Det var nu fråga om att öva bärgning av en överbordgången person och en första övning genomfördes i lugn takt. En livboj slängdes över bord och tidigare inövade procedurer ombord följdes. Bl a prövades den nyanskaffade räddningsstegen. Bojen bärgades och en ny övning påbörjades, varvid bojen slängdes över bord i hög fart. Efter larm om ”Övning, man över bord” drogs farten snabbt ned och en kraftig styrbordsgir initierades för att snabbt kunna bärga bojen som föreställde en nödställd. I samband med denna manöver fick vi en ofrivillig avsläckning av babords huvudturbin, sannolikt orsakad av att tanken som babords turbin tog drivmedel ifrån hade för låg bränslenivå.

FC, som hade manövern, fick nu öva på att manövrera med enbart styrbordsturbinen igång. Styrbords propellers slagverkan motverka roderverkan vid styrbordsgir och Spica verkade inte särskilt benägen att fortsätta giren åt styrbord. Bättre att gira runt babord hän och ta hjälp av några backmanövrar för att nå bojen. Bärgningsmanövern tog nu väl lång tid, men vid nästa övning med en turbin i drift kommer det att gå snabbare med uppfräschad erfarenhet. Efter någon halvtimme var maskin klar för start av babords huvudturbin, vilket skedde och Spica gick in för förtöjning kl. 1425 på sin vanliga plats.

Efter en kort kaffepaus fortsatte besättningen med en brandövning som noga följde den nya fastställda rutinen för att snabbt kunna släcka en brand i inredningen. Sedan blev det återställning och erfarenhetsgenomgång. Besättningen har nu avslutat utbildningen inför den kommande sjövärdighetsbesiktningen. Nu återstår en hel del arbeten för att få Spica tekniskt klar för besiktning. Uppgifter om vilka arbeten som planeras kommer att framgå av hemsidan.

 

Provtursdag nr 3 25 okt 2008

Så var det dags för provtur nr 3. Väderlekstjänsten varnar för hård sydvästlig kuling och mycket riktigt blåser det hårt när vi kommer ut till Gålö tidigt på lördag morgon. Som ni kanske minns så går sydvästen direkt in i hamnen och pir 1 där Spica ligger är mest utsatt.

Vi hade fått tillstånd att i händelse av mycket hårt väder efter provturen få förtöja vid pir 3, den innersta piren där vindförhållandena är mycket bättre. Denna reservmöjlighet underlättade beslutet att gå till sjöss. Klargöring för gång gjordes sedan i sådan takt att de för dagen nyrättade checklistorna kunde kontrolleras noggrant.


I samband med klargöringen upptäcktes en skada på rörsystemen till Poppe-kompressorn. Maskinchefen anmälde att hela systemet med tryckluft måste överses innan det tas i drift. I första hand behövs tryckluft ombord för att kunna fjärrstänga avgasluckorna, Tillsvidare får vi klara oss genom att öppna och stänga luckorna manuellt.

Kl 1225 backade Spica ut från Gålö. Vinden hade mojnat något och oktobersolen lyste över viken och provtursbesättningens humör steg till toppnivå.
Provverksamheten inleddes med att justera accelerationstiderna för turbinerna. Efter cirka en timmes prov kunde vi konstatera att turbinerna nu drog jämt, vilket avsevärt underlättar utförande av olika manövrar, särskilt tilläggningar. Det visar sig också att Spicas turbiner är accelerationsvilliga och svarar mycket snabbt på ändringar av spaklägena.
För första gången kunde nu Spica gå ganska fullt med flera maskiner igång och vi var uppe och nosade på 30-knopsvallen. Gångdagen avslutades med en kortare tripp in i Märsgarnsviken där Nordanö fotograferade Spica med Märsgarns byggnader som bakgrund som bevis på att fartyget verkligen var under gång denna lördag i oktober 2008.
Vinden hade nu mojnat så mycket att det inte skulle bli några problem att förtöja på ordinarie plats på Gålö. Kl. 1415 förtöjde Spica vid pir 1 på Gålö.
En snabbfika och därefter utbildning på olika nödrutiner med fartyget bemannat som under gång.

Genomförd säkerhetsutbildning den 18/10 och 25/10 har nu givit oss så många bra erfarenheter att rutiner och procedurer för åtgärder i olika nödsituationer kan fastställas.
Kl 1600 blev det erfarenhetsgenomgång på backsdäck varefter de lyckligt leende besättningsmedlemmarna skingrades var och en till sitt.
 

Utbildningsdag 18/10 2008

Lördagen 18/10 genomfördes stillaliggande utbildning av den blivande provtursbesättningen. Det var många som deltog, 17 man. Vi gick igenom följande: Säkerhetsorganisationen och miljöskydd, ankring, åtgärder vid roderhaveri, arbete i däcksstationer, brand- och säkerhetsplan och nödrutiner (brand, olyckor, personskador, man över bord).

Praktiska övningarna fortsätter under kommande två provtursdagar, varav den första planeras till 25/10.

 

Arbetsdag 11/10 2008

6 flitiga medlemmar ställde upp på arbete denna lördag. Arbete skedde med att få fartygets samtliga 5 livflottar placerade i skrån med ordentliga brokar. Arbetet fortsatte med felsökning på navigeringsradarn. Sjökort rättades med ledning av erhållna "Underrättelser för sjöfarare". Förberedelser gjordes för kommande bunkring. Arbete med att driftsätta den mittre huvudturbinen påbörjades. Den dåliga hörbarheten på headset på halvdäck åtgärdades.

Den följande arbetslördagen har avsatts för utbildning.

 

Arbetslördag 27/9 2008

Ett fåtal tappra medlemmar fortsatte på lördagen 27 sept arbetet med att göra Spica klar för sjöväridighetsbesiktning. Ett skrå för livflotte nr 3 svetsades fast på backen. Samtliga sjökort rättades till dagens datum. Radarnavigeringsskivstället kontrollerades. Arbetet med att få tillräcklig hörbarhet på headset på halvdäck påbörjades. Ställningen för suntältet togs iland. Ett antal burkar med färg stuvades i container i land. Tvättrum 3 tömdes på visningsmateriel. En byggnadsställning monterades framför däckshuset så att de rörliga delarna på de förliga vindrutetorkarna kunde demonteras för reparation. Konstaterades att kilremmarna behövde utbytas. Färskvatten bunkrades från Nordanö

Ordf som inte deltog tackar för en fin arbetsinsats.

 

Arbeten 23/9

Idag 23/9 kl. 1000 kom två radarspecialister på Spicas navigeringsradar PN 610 ombord på Spica för intrimning av radarn. Först skulle indikatorn (PPI-et) i SLC bytas till ett för radarnavigering anpassat gult PPI med jämn efterlysning. Det befintliga gröna är avsett för placering på fartygs manöverbryggor och var det bästa man kunde ha där på 1970-80 talen innan dagsljusindikatorer utvecklades. På de gröna indikatorerna lyser svepet upp ekona när det passerar över varvid ekona framträder tydligt just då. Det visades sig dock att det endast fanns ett enda gult PPI i våra förråd, men det var bränt i centrum och även där avståndsringarna visas. Tommy Dahlström har satt igång och efterlyst gula indikatorer på Muskö och i Karlskrona. Tills vidare får vi ha kvar grönt PPI i SLC. Gröna PPI finns det massor av.


Ett besvärligt fel på navigeringsradarn lokaliserades. Vid skifte mellan stävstabilisering (stävmarkeringen pekar i långskeppsriktningen) och nordstabiliserad bild (stävmarkeringen följer kursgyrot) ändrades avståndet. På brygg-PPI kunde man även observera att avståndsringarna inte var som de skulle. De sicksackade liksom över PPI-et. Felsökning pågick hela dagen, kretskort byttes etc, andra fel lokaliserades och rättades men huvudfelet kvarstod. Felsökningen måste göras med mer kvalificerade verktyg (bl.a. ett bättre oscilloskop) och en ny arbetsdag kommer att inplaneras i god tid före nästa provtur.

Vi arbetade förutom med radarn med att byta inkopplingsdosa för headset på halvdäck och vi har börjat med att fästa nya skrån till livflottarna.

På EDIP observerade vår ”brandkapten” Arne att larmenheten i MC, som håller koll på trycket på halotronflaskorna, larmade (röd lysdiod lyser plus summer). Haninge brandredskap kom ombord vid 11-tiden för kontroll och för att lämna över våra brandcertifikat som krävs till sjövärdighetsbesiktningen. Flaskan avsedd för släckning i BB huvudturbin visade sig vara helt tom. Den har således löst ut. Beslutet blev att demontera BB-turbinens halotronflaska i LIR och lämna in den till företaget för undersökning varför flaskan tömts på halotron.

En del andra mindre jobb gjordes också ombord, så dagen gick snabbt.
 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.