Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Arbetsdag 22/11 2008

Vinden viner utanför knutarna när detta skrivs söndagen 23/11 2008 på kvällen. Vi närmar oss sjövärdighetsbesiktning av Spica som planeras till tisdagen 25/11 2008. Den hårda vinden väntas minska enligt prognosen. På tisdag skulle det blåsa nordligt längs vår kuststräcka och 8-12 m/s. Besiktningen har nu förberetts under 3 provturer och 4 organiserade arbetsdagar. Ett omfattande arbete har härutöver nedlagts mellan arbetsdagarna bl. a på att få ordning på navigeringsradarn som inte visat sig från sin bästa sida.

I lördags, 22/11 2008, var 14 medlemmar på plats för de sista förberedelserna för besiktningen. Dagen började med att röja bort snön från huvuddäck, signalbrygga och bryggtak. Fästen för två nya livbojar monterades på relingarna akter om förliga torpedtuberna. Arbetet med att montera relingsdukar för att ge passagerarna en säker uppehållsplats på huvuddäck akter om pjäsen avslutades. Den nya räddningsstegen kontrollerades och dess stöd mot skrovet justerades. Den nya livlinan provades. Änternäten gjordes klara för snabbfällning enligt en metod som vi lärt oss av f.d robotbåten Ystad. Kursgyrot kontrollerades. Navigeringsradarn kördes hela dagen och några mindre justeringar gjordes.

Den nya pulversläckaren vid värmapannans brännare inne i maskinrummet monterades och försågs med fjärrutlösning från maskincentralen. Bryggan återställdes efter allt radararbete. Lanternorna provades. Signalbryggan rensades från onödig utrustning. Arbetet med uppsättning av olika utrymningsskyltar mm. avslutades. Tvättrum 3 städades av för att kunna visas upp på tisdagen. Brännoljetankarna pejlades, brännolja trimmades till sidotankarna varifrån ytterturbinerna hämtar olja. Babords brännoljepump demonterades och ersattes av en ny. Arbetet med att förse värmepannan med en termostat i inredningen påbörjades. En lysrunda gjordes för att byta ut trasiga lampor. Kopplingsdosan för headset på babords bryggvinge byttes ut. Arbete pågick hela dagen. i radiohytten, bl a kontrollerades kortvågsstationen. Skeppsköket ställdes iordning inför tisdagen. Dagen avslutades med ”fredagsrengöring”.

Spica är nu väl föredd för sjövärdighetsbesiktning på tisdag den 25/11 2008.

 

Provtur nummer 4 den 8 nov 2008

Besättningen om hela 23 man samlades strax efter kl. 0900 ombord på Spica för en 4.e provtur efter restaureringen av fartyget på 2000-talet.

Efter genomgång av dagens provtursverksamhet och den för dagen inplanerade utbildningen av besättningen gjordes klart för gång. Uppstart av huvudturbinerna försenades eftersom bränslepumpen till babords huvudturbin inte fungerade. Efter omkoppling till den elektriska reservbränslepumpen kunde de båda ytterturbinerna startas upp och Spica lämnade kajen på Gålö kl 1130.

Trots omfattande arbete före provturerna hade det inte gått att få ordning på den trilskande navigeringsradarn. Turligt nog var sikten i området tillräckligt god för att kunna genomföra dagens program.

Huvuduppgiften denna dag var att få magnetkompassen devierad. Devieringen påbörjades syd om Oxnö Udde och genomfördes under sakkunnig ledningen av den auktoriserade kompassjusteraren Björn Borg. Kompassen anses vara alla sjöfarares viktigaste instrument och Sjöfartsinspektionens har krav på att en korrekt devieringstabell skall finnas tillgänglig ombord vid den kommande besiktningen. Efter devieringen var det dags för att justera turbinernas acceleration och dämpa den så att inte materielen utsätts för alltför stora påkänningar.

Därmed var provverksamheten avslutad och den planerade utbildningen påbörjas. Det var nu fråga om att öva bärgning av en överbordgången person och en första övning genomfördes i lugn takt. En livboj slängdes över bord och tidigare inövade procedurer ombord följdes. Bl a prövades den nyanskaffade räddningsstegen. Bojen bärgades och en ny övning påbörjades, varvid bojen slängdes över bord i hög fart. Efter larm om ”Övning, man över bord” drogs farten snabbt ned och en kraftig styrbordsgir initierades för att snabbt kunna bärga bojen som föreställde en nödställd. I samband med denna manöver fick vi en ofrivillig avsläckning av babords huvudturbin, sannolikt orsakad av att tanken som babords turbin tog drivmedel ifrån hade för låg bränslenivå.

FC, som hade manövern, fick nu öva på att manövrera med enbart styrbordsturbinen igång. Styrbords propellers slagverkan motverka roderverkan vid styrbordsgir och Spica verkade inte särskilt benägen att fortsätta giren åt styrbord. Bättre att gira runt babord hän och ta hjälp av några backmanövrar för att nå bojen. Bärgningsmanövern tog nu väl lång tid, men vid nästa övning med en turbin i drift kommer det att gå snabbare med uppfräschad erfarenhet. Efter någon halvtimme var maskin klar för start av babords huvudturbin, vilket skedde och Spica gick in för förtöjning kl. 1425 på sin vanliga plats.

Efter en kort kaffepaus fortsatte besättningen med en brandövning som noga följde den nya fastställda rutinen för att snabbt kunna släcka en brand i inredningen. Sedan blev det återställning och erfarenhetsgenomgång. Besättningen har nu avslutat utbildningen inför den kommande sjövärdighetsbesiktningen. Nu återstår en hel del arbeten för att få Spica tekniskt klar för besiktning. Uppgifter om vilka arbeten som planeras kommer att framgå av hemsidan.

 

Provtursdag nr 3 25 okt 2008

Så var det dags för provtur nr 3. Väderlekstjänsten varnar för hård sydvästlig kuling och mycket riktigt blåser det hårt när vi kommer ut till Gålö tidigt på lördag morgon. Som ni kanske minns så går sydvästen direkt in i hamnen och pir 1 där Spica ligger är mest utsatt.

Vi hade fått tillstånd att i händelse av mycket hårt väder efter provturen få förtöja vid pir 3, den innersta piren där vindförhållandena är mycket bättre. Denna reservmöjlighet underlättade beslutet att gå till sjöss. Klargöring för gång gjordes sedan i sådan takt att de för dagen nyrättade checklistorna kunde kontrolleras noggrant.


I samband med klargöringen upptäcktes en skada på rörsystemen till Poppe-kompressorn. Maskinchefen anmälde att hela systemet med tryckluft måste överses innan det tas i drift. I första hand behövs tryckluft ombord för att kunna fjärrstänga avgasluckorna, Tillsvidare får vi klara oss genom att öppna och stänga luckorna manuellt.

Kl 1225 backade Spica ut från Gålö. Vinden hade mojnat något och oktobersolen lyste över viken och provtursbesättningens humör steg till toppnivå.
Provverksamheten inleddes med att justera accelerationstiderna för turbinerna. Efter cirka en timmes prov kunde vi konstatera att turbinerna nu drog jämt, vilket avsevärt underlättar utförande av olika manövrar, särskilt tilläggningar. Det visar sig också att Spicas turbiner är accelerationsvilliga och svarar mycket snabbt på ändringar av spaklägena.
För första gången kunde nu Spica gå ganska fullt med flera maskiner igång och vi var uppe och nosade på 30-knopsvallen. Gångdagen avslutades med en kortare tripp in i Märsgarnsviken där Nordanö fotograferade Spica med Märsgarns byggnader som bakgrund som bevis på att fartyget verkligen var under gång denna lördag i oktober 2008.
Vinden hade nu mojnat så mycket att det inte skulle bli några problem att förtöja på ordinarie plats på Gålö. Kl. 1415 förtöjde Spica vid pir 1 på Gålö.
En snabbfika och därefter utbildning på olika nödrutiner med fartyget bemannat som under gång.

Genomförd säkerhetsutbildning den 18/10 och 25/10 har nu givit oss så många bra erfarenheter att rutiner och procedurer för åtgärder i olika nödsituationer kan fastställas.
Kl 1600 blev det erfarenhetsgenomgång på backsdäck varefter de lyckligt leende besättningsmedlemmarna skingrades var och en till sitt.
 

Utbildningsdag 18/10 2008

Lördagen 18/10 genomfördes stillaliggande utbildning av den blivande provtursbesättningen. Det var många som deltog, 17 man. Vi gick igenom följande: Säkerhetsorganisationen och miljöskydd, ankring, åtgärder vid roderhaveri, arbete i däcksstationer, brand- och säkerhetsplan och nödrutiner (brand, olyckor, personskador, man över bord).

Praktiska övningarna fortsätter under kommande två provtursdagar, varav den första planeras till 25/10.

 

Arbetsdag 11/10 2008

6 flitiga medlemmar ställde upp på arbete denna lördag. Arbete skedde med att få fartygets samtliga 5 livflottar placerade i skrån med ordentliga brokar. Arbetet fortsatte med felsökning på navigeringsradarn. Sjökort rättades med ledning av erhållna "Underrättelser för sjöfarare". Förberedelser gjordes för kommande bunkring. Arbete med att driftsätta den mittre huvudturbinen påbörjades. Den dåliga hörbarheten på headset på halvdäck åtgärdades.

Den följande arbetslördagen har avsatts för utbildning.

 

Arbetslördag 27/9 2008

Ett fåtal tappra medlemmar fortsatte på lördagen 27 sept arbetet med att göra Spica klar för sjöväridighetsbesiktning. Ett skrå för livflotte nr 3 svetsades fast på backen. Samtliga sjökort rättades till dagens datum. Radarnavigeringsskivstället kontrollerades. Arbetet med att få tillräcklig hörbarhet på headset på halvdäck påbörjades. Ställningen för suntältet togs iland. Ett antal burkar med färg stuvades i container i land. Tvättrum 3 tömdes på visningsmateriel. En byggnadsställning monterades framför däckshuset så att de rörliga delarna på de förliga vindrutetorkarna kunde demonteras för reparation. Konstaterades att kilremmarna behövde utbytas. Färskvatten bunkrades från Nordanö

Ordf som inte deltog tackar för en fin arbetsinsats.

 

Arbeten 23/9

Idag 23/9 kl. 1000 kom två radarspecialister på Spicas navigeringsradar PN 610 ombord på Spica för intrimning av radarn. Först skulle indikatorn (PPI-et) i SLC bytas till ett för radarnavigering anpassat gult PPI med jämn efterlysning. Det befintliga gröna är avsett för placering på fartygs manöverbryggor och var det bästa man kunde ha där på 1970-80 talen innan dagsljusindikatorer utvecklades. På de gröna indikatorerna lyser svepet upp ekona när det passerar över varvid ekona framträder tydligt just då. Det visades sig dock att det endast fanns ett enda gult PPI i våra förråd, men det var bränt i centrum och även där avståndsringarna visas. Tommy Dahlström har satt igång och efterlyst gula indikatorer på Muskö och i Karlskrona. Tills vidare får vi ha kvar grönt PPI i SLC. Gröna PPI finns det massor av.


Ett besvärligt fel på navigeringsradarn lokaliserades. Vid skifte mellan stävstabilisering (stävmarkeringen pekar i långskeppsriktningen) och nordstabiliserad bild (stävmarkeringen följer kursgyrot) ändrades avståndet. På brygg-PPI kunde man även observera att avståndsringarna inte var som de skulle. De sicksackade liksom över PPI-et. Felsökning pågick hela dagen, kretskort byttes etc, andra fel lokaliserades och rättades men huvudfelet kvarstod. Felsökningen måste göras med mer kvalificerade verktyg (bl.a. ett bättre oscilloskop) och en ny arbetsdag kommer att inplaneras i god tid före nästa provtur.

Vi arbetade förutom med radarn med att byta inkopplingsdosa för headset på halvdäck och vi har börjat med att fästa nya skrån till livflottarna.

På EDIP observerade vår ”brandkapten” Arne att larmenheten i MC, som håller koll på trycket på halotronflaskorna, larmade (röd lysdiod lyser plus summer). Haninge brandredskap kom ombord vid 11-tiden för kontroll och för att lämna över våra brandcertifikat som krävs till sjövärdighetsbesiktningen. Flaskan avsedd för släckning i BB huvudturbin visade sig vara helt tom. Den har således löst ut. Beslutet blev att demontera BB-turbinens halotronflaska i LIR och lämna in den till företaget för undersökning varför flaskan tömts på halotron.

En del andra mindre jobb gjordes också ombord, så dagen gick snabbt.
 

Spicas provturer - 2.a gångdagen

En dröm för en gammal fartygschef har uppfyllts att än en gång efter 35 år få vara på Spicas brygga på resa genom Stockholms vackra skärgård. Härtill kommer fartygschefens privilegium att få göra expeditionens första tilläggning.

Dagens besättning om 20 man fick uppleva en alldeles otrolig dag. F.d torpedbåten T121 Spica klyver Kanholmsfjärdens vågor i upp till 18 knop med en huvudturbin igång i taget. Runt fjärden i cirklar eller fram och tillbaka manövrerar Spica över fjärden för att justera manöversystemet så att back och frammanöver blir entydiga och turbinerna matchade mot vandra. Efter några timmars test och justeringar sattes kursen sydvart över Nämndö-, och Jungfrufjärdarna och sedan mtb-leden väst om Ornö för att komma fram vid Långarns fyr där Mysingsfjärden börjar.
Vi drar ned på farten och låter HMS Vinga passera in mot Hårsfjärden före oss. Utanför Gålöviken kontrolleras manöversystemet igen, innan ingång till Gålöviken för förtöjning.

Kl. 1752 går springet i land och Lennart tar emot på kajen. Så skönt att ingen från backsstationen behövde hoppa i land för att lägga fast springet. Vigheten hos besättningen är kanske något minskad i förhållande till vad den var för kanske 20-30 år sedan. Man förundras hela tiden över hur besättningen har kunnat restaurera och få i gång alla viktiga system som behövs för fartygets framförande. Generatorerna gick som klockor. Gasturbinerna som startades ute på Kanholmsfjärden gick igång på första försöken. Några allvarliga fel på maskineriet som inte kunde rättas till under dagen uppstod aldrig. Luftavblåsning på babords huvudturbin fungerade inte i början vilket medförde för hög avgastemperatur. Men felet hittades och kunde åtgärdas. På bryggan och i stridsledningscentralen fungerade de nautiska systemen. Rapporter till bryggan från radarnavigeringen visade att metodiken att radarnavigera inte var bortglömd. Efter många års arbete kunde konstateras att huvudgyrot nu ger korrekt kursinformation. Vi hade dock lite problem med kursrepeatern på bryggan som inte kunde följa huvudgyrot på korrekt sätt. Men det problemet kommer att kunna lösas till nästa provtursdag. Efter förtöjning kunde vi i besättningen sammanställa nästan enbart positiva erfarenheter av dagen och att vi gemensamt tagit ytterligare ett stort steg mot det hägrande målet - Spica godkänd vid sjövärdighetsbesiktning och klassad som passagerarfartyg.

 

Arbetsdag 6/9 2008

Höstens första arbetsdag avklarades 6/9 2008. Regnet öste ned så något jobb på däck blev det inte.

En hel del blev gjort. Bl.a. inventering av nautisk materiel samt klargöring av sjökort för radarnavigering, kontroll av strömförsörjda headset som måste fungera under gång och vid förtöjning/losskastning, elektrisk anslutning av svartvattenpumpen, prov av brandpumpen i lågfartsmod, kontroll att den rörliga dränkbara länspumpen kunde anslutas elektriskt och att den fungerade, byte av slangklämmor på en slang i förliga centertanken för brännolja varefter packning och lucka återmonterades.

Härutöver uppmätning av plats där räckverk skall förses med canvasduk för att förhindra att barn som medföljer som passagerare inte riskerar att gå över bord. Mått togs också på den byggnadsställning som vi måste bygga upp akter om raketpjäsen för att kunna komma åt och reparera vindrutetorkarna.

 

Hårt slit i hällande regn

Så var det då dags att flytta reservdelar från örlogsbasen på Muskö till Gålö. Torsdagen 7/8 lastades en container knökfull med reservdelar och annat bra-att-ha som hittills, genom ett fantastiskt tillmötesgående av våra vänner på Muskö, lagrats i "Borgs Lada". Med stor hjälp av "Manke" och den lika genomtrevlige och snälle "Elaka Bengt" lastades godset på en dryg timme.

Transport till Gålö med lunchpaus på Gålögrillen (Lundbergs Affär) gick smidigt och bra. Pall efter pall stuvades i det för ändamålet resta förrådstältet. Farhågor om att tältet inte skulle räcka till kom på skam så ett gäng nöjda förrådsarbetare i form av Lennart T, P-O, Arne och "Muppen" kunde nöjda passera ut genom Pärleporten. (Pärleporten = porten till Paradiset. Kom ihåg En Dag I Paradiset 20/9)

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter