Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Arbete 24 maj 2008

Det blev en hel del gjort denna dag. Kabeldragning klar för anslutning av halotronflaskor till larmpanel i MC. Likaså är de nya rökdetektorerna anslutna till samma panel. Därmed är fartygets brandskydd klart för inspektion av auktoriserat företag.

SB-sidan vaskades ren och målades. SB stänklist rostskyddbehandlades. Diverse rör monterades i MR. SB växelpump kördes u.a. Monterat gasreglage för BB huvudturbin. Limpstyrning från styrmaskinrummet kontrollerades. Ok men uttaget behöver bytas. De förliga torpedtuberna säkrades mot däck.

 

Arbetsdag 17 maj 2008

Arbetet på Spica fortsatte på Norges nationaldag 17 maj som bjöd på regn och rusk. På maskinsidan genomfördes en lyckad torrstart av BB huvudturbin. I samband med att BB generatorturbin lämnade startluft konstaterades att startluftventilen inte stängde av korrekt.

Alla brygginstallationer är nu klara och både GPS och ny VHF är driftsatta med korrekt kraftmatning. Länsejektorerna kontrollerades och fungerade utan anmärkning. Signalbrygga och huvuddäck spolades rena från skräp som förberedelse för kommande målning. Soltältet försågs med träskoning för att inte däcket skall skadas av vassa stålkanter. SB manskapsmäss färdigmålades och är nu mycket prydlig.

 

Arbete 10 maj 2008

13 medlemmar arbetade ombord lördagen 10 maj 2008. Det var mycket som hanns med. Måttagning ägde rum för att kunna beställa presenning till soltältet. 4 nya livflottar togs ombord jämte räddningsvästar. Den nya nautiska- och radioutrustningen är nästan klar. Återstår att ordna 12V-matningen för nöddrift av GPS och VHF. Monterat nya rökdetektorer i maskinrummet. Dragit kabel från detektorer till larmpanel i maskincentralen. Arbetat med att åtgärda SB växelpump. Påbörjat reparation av fartygets främre vindrutetorkare. Kontrollerat igenom telefonsystemet med headset. Arbetat med felsökning på limpstyrning (inkopplingen i styrmaskinrummet). Målat BB manskapsmäss med benvit inredningsfärg.

 

Arbeten under 1-3/5

Ett omfattande arbete har bedrivits under helgen. 1 maj deltog 8 medlemmar. 2 maj jobbade 4 man med maskineriet och 3 maj jobbade Kjell ensam med elektroniken.

Den första maj passerades en ny milstolpe. Styrbords huvudturbin (SB GT1) provstartades. Turbinen gick igång på första startförsöket. Det var 21 år sedan en huvudturbin var igång på Spica. Det ligger mycket ”skruvande” och mycket ”klurande” bakom det lyckade startförsöket. Vi gratulerar våra maskinare och brandman. Babords generatorturbin (BB GT5) med generator kontrollerades med gott resultat. Undantag var att turbinen inte gav startluft. Båda generatorerna är nu i stort sett driftklara.

Arbetet fortsatte med brandskyddet i MC och MR. Styrmaskineriet kontrollerades med gott resultat. Det var endast limpstyrning från SR som inte fungerade. Sannolikt kontaktfel i dosan där ”limpan” skall inkopplas. Kontroll av T-systemet (ordinarie samband mellan brygga, maskin, slc och däcksstationerna) påbörjades. SB manskapsmäss förbereddes för ommålning. Den nya GPS-systemet driftsattes. Ett enormt arbete har utförts under våren i styrhytten för att få systemen där att fungera.

 

Arbetsdagar 20/4 och 26/4 2008

4 medlemmar arbetade 20/4 och 12 medlemmar deltog i arbetet 26/4. En särskild förstärkning erhölls 26/4 från Dalarna genom Ing-Lill och Jan-Erik. Det märks att vintern släppt sitt tunga grepp av fartyget och att våren har nått vår hemmahamn Gålö. Arbetet flöt på fint.

 

En kort sammanfattning:

Slipningen av pjäskupolen avslutades. De två toaletterna i tvättrum 1 nymålades med benvit inredningsfärg.
I land tömdes det tidigare förrådet i norra hamnen på reservdelar (främst från f.d T122 Sirius). Användbar materiel sorterades ut och flyttades till våra egna containrar. Materiel som inte kan användas sorterades bort för transport till skrotupplag.

Arbetet med nautiska utrustningen har fortsatt. Den nya GPS-utrustningen med antenn är nu installerad. Återstår kraftsättning och prov. Den nya antennmasten gråmålades. Arbetet med installation av ny VHF med kabeldragning mm har fortsatt, bl.a. har en ny kopplings- och säkringslådan för VHF-radio och GPS iordningställts och installerats. Arbete har även genomförts för att få ordning på anslutningen av bryggans repeaterkompass till modergyrot.
Felet på septic-toaletten i tvättrum 2 har åtgärdats. Manluckan på svartvattentanken har återmonterats. Durken under diskmaskin i skeppsköket har kompletterats med underredsmassa. Värmeelementet om babord i styrhytten har återmonterats. Halotronsläckningssystemet har kontrollerats genom att blåsa in tryckluft i halotrongasslangarna och kontrollera att luften når det inre av respektive huvudturbin.
Arbete med installation av en ny larmpanel för tryckövervakning av halotrongasflaskor och för mottagning av larm från rökdetektorer i maskinrummet genomfördes. Samtliga 4 brandstationer med brandposter, slang, munstycken, ejektorer etc kontrollerades med brandpumpen i lågfartsmod. Funktionen på den lösa brandskyddsmaterielen i skyddstjänstskåpen kontrollerades.

Färgförrådet inventerades och en hel del färg flyttades i land till container. I styrmaskin återmonterades teleflexvajern för roderlägesvisare på halvdäck. Arbetet beräknas kunna avslutas 1 maj. Arbetet med reparation av skadade partier av inredningen avslutades.

 

Arbeten 12/4 2008

Lördagen 12/4 blev en lyckad arbetsdag. Som alla minns har vi haft problem med att få elkraft från SB generator. Förra arbetsdagen fick maskinarna inte heller igång SB GT5. Efter en noggrann felsökning och klargöring startades SB GT5 utan problem. Turbinen gick som en klocka. SB generator tog också magnetisering utan problem. Genertorn kunde sedan belastas med flera kraftiga elförbrukare såsom Poppekompressor, brand- och spolpump. Brandpumpen kunde köras på både låg- och högfart och det för brandposterna nödvändiga vattentrycket på 7A uppnåddes utan svårighet.

På nautiska sidan ordnades nödbelysning på magnetkompassen. Den nyinköpta GPS-mottagaren monterades. Antennkablar drogs in i styrhytten från antennmasten på förkant av bryggan. Arbetet med GPS-installationen fortsätter nästa arbetsdag. Ett arbete påbörjades för att få ordning på order- och centralradioanläggningen.
Brandskyddet med halotrongas till respektive turbin skulle kontrolleras genom att blåsa in tryckluft via de slangar som skall leda halotrongas in i respektive turbin. Det visade sig att man måste ”kåpa” av så att luftströmmen in i turbinerna kan uppfattas. Det blir därför ett jobb på nästa arbetsdag. 2 rökdetektorer skall monteras i maskinrummet och anslutas till en larmpanel i maskincentralen. Arbetet med detta påbörjades.
Maskinkappen rensades på ett antal turbinkåpor som förvarats där tillfälligt. Arbetet med att reparera skador på isloleringen inombords är nu i stort sett avslutad. Däckstamburen målades med gråsvart inredningsfärg. Förskvattensystemet driftsattes. De nya septictoaletterna provkördes med vatten. I tvättrum 1 fungerade toaletten helt ok. Motsvarande toalett i tvättrum 2 måste justeras.

För att underlätta arbetet i skeppsköket i samband med företagsträffar mm. har Spicas ägare, stiftelsen T121 Spica, tagit på sig att försöka få ordning på diskmaskin och varmvattenberedare. Arbetet inleddes på lördagen med att demontera utrustningarna.

 

Urtima arbetsdag

Under lördagen 5/4 ägnade sig en liten skara, 3 Spicavänner, åt att skapa förrådsutrymme. Arbetet med nya hyllor i "Äventyret-containrarna" gick framåt med stormsteg. Den mest betydelsefulla insatsen gjordes av Björn "Muppen" som räddade materiel från en kraftigt fuktskadad och mögelangripen f.d. förläggningscontainer.

Under ett avbrott i arbetet stöttade vi från "originalfartyget Spica" losskastningen för "kopian Ystad" och vinkade av henne med tillönskan om Fair Winds and Following Seas.

 

Arbeten 29/3 2008

8 man arbetade ombord på Spica lördagen 29/3. Kursgyrot är nu äntligen återinstallerat efter kontroll av specialister i Linköping och den fartygsfasta delen har måst korrigerats i många avseenden. Vid kontroll i lördags svängde gyrot in på rätt kurs. Den digitala repeatern i slc visade rätt, men den analoga på bryggan följde inte huvudgyrot i elapparatrummet. Felsökning blir det nästa arbetsdag.

Att bli klar med det fasta släcksystemet för huvudturbinerana tar tid. Halotrongasslangar som förbinder gasflaskorna i luftintagsrummet med turbinerna hade åldrats och måste bytas ut. Nya slangar har inköpts och monteringen kommer att avslutas nästa arbetsdag. Då skall vi även kontrollera att det inte finns några hinder för gasen att sprutas in i turbin som kommit i brand. Provningen sker med hjälp av tryckluft. Vår behållare med skumvätska vid brandpost 2 sprack i vintras. Turligt nog hade vid extra dunkar med skumvätska i en av containrarna.

I maskin har det varit ett omfattande arbete med omkopplingar i startpanelerna i det fartygsfasta manöversystemet. Bl a har gamla osäkra glassäkringar måst bytas till driftsäkra varianter. Nya batteriladdare kopplades in för laddning av de nya startbatterierna till generatorturbinerna. De nya startbatterierna fungerar väl och visade sig ha tillräcklig kapacitet. Däremot gick det inte att få i gång styrbords GT5. Ingen tändning erhölls så det blir felsökning nästa gång.

Den elektriska installationen för septic-toaletterna avslutades. Länken i det gamla pejlröret till svartvattentanken demonterades och en ny packning monterades i pejlrörslocket. Septic-toaletterna monterades slutgiltigt fast på avsedda platser i tvättrum 1 och 2. I förliga inredningen påbörjades ommålning med benvit färg.

 

Arbete under påskhelgen 20-21/3 2008

På skärtorsdagen och långfredagen arbetades det ombord på Spica. Arbetet med att få kursgyrot driftsatt efter att det varit demonterat för kontroll av specialist i Linköping har blivit en riktig långkörare. Det ena felet efter det andra upptäcks i de fartygsfasta delarna som måste åtgärdas.

Radarnavigeringsplatsen i slc kontrollerades upp och befanns vara helt ok. Inventering av nautisk utrustning påbörjades.

Stöttorna i maskinrum och luftintagsrummet för uppstöttning mot däck återmonterades. Arbete pågår för fult att få ordning på fartygets handlänspumpar. Flera är nu renoverade och några har återmonterats. Ett genomrörtat rör från handlänspumpen i elapparatrummet demonterades för utbyte. KaMeWa-pumparna kördes. Oljefilter för generatorturbinerna framletades från förrådet. Smörjoljefunktion på vinkelväxlarna kontrollerades. Kåpan över värmepannans brännare monterades. Samtliga startbatterier till generatorturbinerna ersattes med helt nya startbatterier. Batteriplattformarna har även de iordningsställts. Arbete för att ordna belysning på magnetkompassen påbörjades.

Orginaltoaletten om BB i tvättrum 1 återmonterades som museiföremål. Avloppet är pluggat. Det omklädda ryggstödet till soffan i BB manskapsmäss återmonterades. Arbetet för att iordningställa lagplatsen i land fortsatte genom bortrensning av materiel som inte behövs och genom montering av plåthyllor

 

Arbetsdag 15/3

Lördagen 15/3 jobbade 8 man ombord på Spica. Ombord var det denna arbetslördag gott och varmt sedan pannan reparerats. Det omfattande arbetet med att återinstallera kursgyrot efter kontroll i land fortsatte hela dagen. Upphängningsanordningar för 4 nya handbrandsläckare monterades. De tre slangarna som skall möjliggöra för halotrongas från flaskor i luftintagsrummet att släcka en brand inne i gasturbinerna demonterades och lämnades till specialisten Haninge Brandredskap för utbyte. Stöttor mellan durk och däck monterades i maskinrummet.

De tidigare startbatterierna för GT5 togs iland för senare transport till miljöstation. De nya startbatterierna togs ombord för montering nästa arbetsdag. Vi fick ombord den omklädda ryggdynan till soffan i BB manskapsmäss. Skador på isoleringen i hytter, mässar och gångar reparerades. Ett omfattande planeringsarbete utfördes för att kunna tillverka ställning till Spicas nya suntält.

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.