Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Arbeten under 1-3/5

Ett omfattande arbete har bedrivits under helgen. 1 maj deltog 8 medlemmar. 2 maj jobbade 4 man med maskineriet och 3 maj jobbade Kjell ensam med elektroniken.

Den första maj passerades en ny milstolpe. Styrbords huvudturbin (SB GT1) provstartades. Turbinen gick igång på första startförsöket. Det var 21 år sedan en huvudturbin var igång på Spica. Det ligger mycket ”skruvande” och mycket ”klurande” bakom det lyckade startförsöket. Vi gratulerar våra maskinare och brandman. Babords generatorturbin (BB GT5) med generator kontrollerades med gott resultat. Undantag var att turbinen inte gav startluft. Båda generatorerna är nu i stort sett driftklara.

Arbetet fortsatte med brandskyddet i MC och MR. Styrmaskineriet kontrollerades med gott resultat. Det var endast limpstyrning från SR som inte fungerade. Sannolikt kontaktfel i dosan där ”limpan” skall inkopplas. Kontroll av T-systemet (ordinarie samband mellan brygga, maskin, slc och däcksstationerna) påbörjades. SB manskapsmäss förbereddes för ommålning. Den nya GPS-systemet driftsattes. Ett enormt arbete har utförts under våren i styrhytten för att få systemen där att fungera.

 

Arbetsdagar 20/4 och 26/4 2008

4 medlemmar arbetade 20/4 och 12 medlemmar deltog i arbetet 26/4. En särskild förstärkning erhölls 26/4 från Dalarna genom Ing-Lill och Jan-Erik. Det märks att vintern släppt sitt tunga grepp av fartyget och att våren har nått vår hemmahamn Gålö. Arbetet flöt på fint.

 

En kort sammanfattning:

Slipningen av pjäskupolen avslutades. De två toaletterna i tvättrum 1 nymålades med benvit inredningsfärg.
I land tömdes det tidigare förrådet i norra hamnen på reservdelar (främst från f.d T122 Sirius). Användbar materiel sorterades ut och flyttades till våra egna containrar. Materiel som inte kan användas sorterades bort för transport till skrotupplag.

Arbetet med nautiska utrustningen har fortsatt. Den nya GPS-utrustningen med antenn är nu installerad. Återstår kraftsättning och prov. Den nya antennmasten gråmålades. Arbetet med installation av ny VHF med kabeldragning mm har fortsatt, bl.a. har en ny kopplings- och säkringslådan för VHF-radio och GPS iordningställts och installerats. Arbete har även genomförts för att få ordning på anslutningen av bryggans repeaterkompass till modergyrot.
Felet på septic-toaletten i tvättrum 2 har åtgärdats. Manluckan på svartvattentanken har återmonterats. Durken under diskmaskin i skeppsköket har kompletterats med underredsmassa. Värmeelementet om babord i styrhytten har återmonterats. Halotronsläckningssystemet har kontrollerats genom att blåsa in tryckluft i halotrongasslangarna och kontrollera att luften når det inre av respektive huvudturbin.
Arbete med installation av en ny larmpanel för tryckövervakning av halotrongasflaskor och för mottagning av larm från rökdetektorer i maskinrummet genomfördes. Samtliga 4 brandstationer med brandposter, slang, munstycken, ejektorer etc kontrollerades med brandpumpen i lågfartsmod. Funktionen på den lösa brandskyddsmaterielen i skyddstjänstskåpen kontrollerades.

Färgförrådet inventerades och en hel del färg flyttades i land till container. I styrmaskin återmonterades teleflexvajern för roderlägesvisare på halvdäck. Arbetet beräknas kunna avslutas 1 maj. Arbetet med reparation av skadade partier av inredningen avslutades.

 

Arbeten 12/4 2008

Lördagen 12/4 blev en lyckad arbetsdag. Som alla minns har vi haft problem med att få elkraft från SB generator. Förra arbetsdagen fick maskinarna inte heller igång SB GT5. Efter en noggrann felsökning och klargöring startades SB GT5 utan problem. Turbinen gick som en klocka. SB generator tog också magnetisering utan problem. Genertorn kunde sedan belastas med flera kraftiga elförbrukare såsom Poppekompressor, brand- och spolpump. Brandpumpen kunde köras på både låg- och högfart och det för brandposterna nödvändiga vattentrycket på 7A uppnåddes utan svårighet.

På nautiska sidan ordnades nödbelysning på magnetkompassen. Den nyinköpta GPS-mottagaren monterades. Antennkablar drogs in i styrhytten från antennmasten på förkant av bryggan. Arbetet med GPS-installationen fortsätter nästa arbetsdag. Ett arbete påbörjades för att få ordning på order- och centralradioanläggningen.
Brandskyddet med halotrongas till respektive turbin skulle kontrolleras genom att blåsa in tryckluft via de slangar som skall leda halotrongas in i respektive turbin. Det visade sig att man måste ”kåpa” av så att luftströmmen in i turbinerna kan uppfattas. Det blir därför ett jobb på nästa arbetsdag. 2 rökdetektorer skall monteras i maskinrummet och anslutas till en larmpanel i maskincentralen. Arbetet med detta påbörjades.
Maskinkappen rensades på ett antal turbinkåpor som förvarats där tillfälligt. Arbetet med att reparera skador på isloleringen inombords är nu i stort sett avslutad. Däckstamburen målades med gråsvart inredningsfärg. Förskvattensystemet driftsattes. De nya septictoaletterna provkördes med vatten. I tvättrum 1 fungerade toaletten helt ok. Motsvarande toalett i tvättrum 2 måste justeras.

För att underlätta arbetet i skeppsköket i samband med företagsträffar mm. har Spicas ägare, stiftelsen T121 Spica, tagit på sig att försöka få ordning på diskmaskin och varmvattenberedare. Arbetet inleddes på lördagen med att demontera utrustningarna.

 

Urtima arbetsdag

Under lördagen 5/4 ägnade sig en liten skara, 3 Spicavänner, åt att skapa förrådsutrymme. Arbetet med nya hyllor i "Äventyret-containrarna" gick framåt med stormsteg. Den mest betydelsefulla insatsen gjordes av Björn "Muppen" som räddade materiel från en kraftigt fuktskadad och mögelangripen f.d. förläggningscontainer.

Under ett avbrott i arbetet stöttade vi från "originalfartyget Spica" losskastningen för "kopian Ystad" och vinkade av henne med tillönskan om Fair Winds and Following Seas.

 

Arbeten 29/3 2008

8 man arbetade ombord på Spica lördagen 29/3. Kursgyrot är nu äntligen återinstallerat efter kontroll av specialister i Linköping och den fartygsfasta delen har måst korrigerats i många avseenden. Vid kontroll i lördags svängde gyrot in på rätt kurs. Den digitala repeatern i slc visade rätt, men den analoga på bryggan följde inte huvudgyrot i elapparatrummet. Felsökning blir det nästa arbetsdag.

Att bli klar med det fasta släcksystemet för huvudturbinerana tar tid. Halotrongasslangar som förbinder gasflaskorna i luftintagsrummet med turbinerna hade åldrats och måste bytas ut. Nya slangar har inköpts och monteringen kommer att avslutas nästa arbetsdag. Då skall vi även kontrollera att det inte finns några hinder för gasen att sprutas in i turbin som kommit i brand. Provningen sker med hjälp av tryckluft. Vår behållare med skumvätska vid brandpost 2 sprack i vintras. Turligt nog hade vid extra dunkar med skumvätska i en av containrarna.

I maskin har det varit ett omfattande arbete med omkopplingar i startpanelerna i det fartygsfasta manöversystemet. Bl a har gamla osäkra glassäkringar måst bytas till driftsäkra varianter. Nya batteriladdare kopplades in för laddning av de nya startbatterierna till generatorturbinerna. De nya startbatterierna fungerar väl och visade sig ha tillräcklig kapacitet. Däremot gick det inte att få i gång styrbords GT5. Ingen tändning erhölls så det blir felsökning nästa gång.

Den elektriska installationen för septic-toaletterna avslutades. Länken i det gamla pejlröret till svartvattentanken demonterades och en ny packning monterades i pejlrörslocket. Septic-toaletterna monterades slutgiltigt fast på avsedda platser i tvättrum 1 och 2. I förliga inredningen påbörjades ommålning med benvit färg.

 

Arbete under påskhelgen 20-21/3 2008

På skärtorsdagen och långfredagen arbetades det ombord på Spica. Arbetet med att få kursgyrot driftsatt efter att det varit demonterat för kontroll av specialist i Linköping har blivit en riktig långkörare. Det ena felet efter det andra upptäcks i de fartygsfasta delarna som måste åtgärdas.

Radarnavigeringsplatsen i slc kontrollerades upp och befanns vara helt ok. Inventering av nautisk utrustning påbörjades.

Stöttorna i maskinrum och luftintagsrummet för uppstöttning mot däck återmonterades. Arbete pågår för fult att få ordning på fartygets handlänspumpar. Flera är nu renoverade och några har återmonterats. Ett genomrörtat rör från handlänspumpen i elapparatrummet demonterades för utbyte. KaMeWa-pumparna kördes. Oljefilter för generatorturbinerna framletades från förrådet. Smörjoljefunktion på vinkelväxlarna kontrollerades. Kåpan över värmepannans brännare monterades. Samtliga startbatterier till generatorturbinerna ersattes med helt nya startbatterier. Batteriplattformarna har även de iordningsställts. Arbete för att ordna belysning på magnetkompassen påbörjades.

Orginaltoaletten om BB i tvättrum 1 återmonterades som museiföremål. Avloppet är pluggat. Det omklädda ryggstödet till soffan i BB manskapsmäss återmonterades. Arbetet för att iordningställa lagplatsen i land fortsatte genom bortrensning av materiel som inte behövs och genom montering av plåthyllor

 

Arbetsdag 15/3

Lördagen 15/3 jobbade 8 man ombord på Spica. Ombord var det denna arbetslördag gott och varmt sedan pannan reparerats. Det omfattande arbetet med att återinstallera kursgyrot efter kontroll i land fortsatte hela dagen. Upphängningsanordningar för 4 nya handbrandsläckare monterades. De tre slangarna som skall möjliggöra för halotrongas från flaskor i luftintagsrummet att släcka en brand inne i gasturbinerna demonterades och lämnades till specialisten Haninge Brandredskap för utbyte. Stöttor mellan durk och däck monterades i maskinrummet.

De tidigare startbatterierna för GT5 togs iland för senare transport till miljöstation. De nya startbatterierna togs ombord för montering nästa arbetsdag. Vi fick ombord den omklädda ryggdynan till soffan i BB manskapsmäss. Skador på isoleringen i hytter, mässar och gångar reparerades. Ett omfattande planeringsarbete utfördes för att kunna tillverka ställning till Spicas nya suntält.

 

Pub-afton på M/S Angantyr

Allt är inte arbete med gasturbiner, svartvatteninstallationer, kommunikationsutrustning, logg, halotronsläckning och trilskande pannor. På torsdagskvällen samlades en tapper skara ombord M/S Angantyr för att klämma en pilsner eller två (även en och annan dubbel GT rann ner i någon strupe).

Angantyr välkomnade med bord dekorerat med marinblå duk och försett med ost, korv, bröd, nötter och chips och efter lite kort ”tjänstesnack” berättades sanna historier ur våra långa liv medan kylda maltdrycker smorde struparna.

Initiativet till denna Pub-afton togs av Sten och vi alla ser gärna att dessa aftnar fortsätter. En gång är ingen gång, vid två gånger är det tradition.

Avslutningsvis framför vi ett tack till befälhavare och besättning på M/S Angantyr för en trevlig kväll och hoppas på ett snart återupprepande för att skapa den av undertecknad och övriga önskade traditionen. 

 

Senaste arbetsdag 1/3 2008

På lördag morgon 1/3 2008 låg mycket hård ostlig vin in mot Spicas akter. Regnet stod som spön mot däck. Vid utläggning av en dubbling på akterändan gick det inte att jobba utan varma handskar.

Till råga på allt hade värmepannan stoppat. 11 besättningsmän jobbade ombord fram till 1700 i ett mycket ogästvänligt och kallt fartyg. Det verkar vara stopp i rörsystemet från förliga centertanken till pannans brännare, vilket verifierades av att brännaren gick igång efter en provisorisk koppling med tilloppsröret nedsänkt i en pyts med brännolja. Vi räknar med att kunna åtgärda felet senast nästa arbetsdag.

Vi börjar närma oss tiden då generatorerna måste kunna startas och ge egen elkraft. En handlingsplan för att få fram nya startbatterier till våra båda generatorturbiner gicks igenom. När vi fått igång styrbords GT5 så att generatorn kan köras måste experthjälp sannolikt anlitas för kontroll av systemet. Vid senaste driftprov erhölls spänningstoppar väsentligt högre än som är tillåtet.

I maskin återfanns de aktra fästena för axelkåporna strax innan nytillverkade fästen skulle monteras. Arbetet med att restaurera elektroniken i maskincentralens manöverpanel fortsatte. Här måste t ex gamla osäkra glassäkringar utbyta mot nya med säker funktion. Fartyget är försett med 4 handlänspumpar. Samtliga utom en är ur funktion. Packningarna har torkat ihop. En pump i förrådsgången under UO-mässen är redan åtgärdad. Övriga 3 handlänspumpar monterades bort, en av dem med stort besvär, och togs om hand för renovering i land en kunnig besättningsman.

Svartvattentanken försågs med ett spolhuvud för att möjliggöra avspolning av tanken. Plattformar i för de två nya septic-toaletterna monterades så nu återstår att montera fast de nya toalettstolarna och ansluta dem till avloppsrör till svartvattentanken.
Det förliga skyddstjänstskåpet rensades på all onödig materiel så att endast användbar utrustning som snabbt måste kunna kommas åt finns kvar. Panelen i SB manskapsmäss reparerades och återställdes. En stor mängd med klädkartonger flyttades från fartyget till container i land. för att ge plats för kommande ommålning av förliga inredningen. Inredningsarbete i containrarna fortsatte med tillförsel av plåthyllor. 3 nya rostfria avgasluckor placerades mellan containrarna vid lagplatsen.

En ny huvudenhet för SAL-loggen monterades i elapparatrummet. Den befintliga visades sig var så rostskadad att viss mekanik inne i huvudenheten inte kunde rubbas. Den nya huvudenheten har vi hämtat från en utrangerad robotbåt. Problemet är att robotbåtarnas logg har andra givare till olika förbrukare varför enheten måste byggas om för att passa Spica.

Vi har en särskild uppgift att få fram en korrekt ritning över fartygets generalarrangemang, vilken sedan skall användas i stabilitetsboken. En stund på dagen avsattes för att bestämma om hur ritningen skulle utformas och hur den skulle framtas. En viktigt del av ritningen är hur de olika utrymmena benämns. 30 min av arbetstiden gick åt för att komma överens om benämningarna, så att den nya ritningen kommer att stämma helt med märkningen av utrymmena ombord.

Styrelsen med 4 arbetande medlemmar hade kallats till möte för konstituering av årets styrelse och ett kort styrelsemöte genomfördes.

 

Spica 16 februari 2008

Arbetet på Spica fortsatte ombord i lördags. På morgonen var det solsken och 7-8 grader kallt och ganska lugnt i södra hamnen. Senare på eftermiddagen blev det milt och började blåsa råkallt in från Hårsfjärden.
Vi hade inte riktigt lika varmt och skönt ombord som vanligt för det var strul med värmepannan. Den kom i gång ett slag men stannade igen. När Spica lämnades på kvällen hade den kunnat startas på nytt och vi får hoppas att den fortsätter att gå lika fint som tidigare i år.

11 medlemmar var ombord denna dag och verksamheten var intensiv i inredningen med målning av toaletterna för andra gången, inventering av skyddstjänstskåpen, jobb med elkablage på septiktoaletterna, laddning av startbatterier för GT5, klargöring för driftsättning av halotronsläckning i huvudturbiner, utbyte av bristfälliga elkomponenter i manöverpanelen i maskinrummet, arbete med KaMeWa-givare, inventering av skador på isoleringen i hytter och inredningar och arbete med tryckloggen.

Arbetet ombord fortsätter lördagen 1 mars 2008.

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter