Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Pub-afton på M/S Angantyr

Allt är inte arbete med gasturbiner, svartvatteninstallationer, kommunikationsutrustning, logg, halotronsläckning och trilskande pannor. På torsdagskvällen samlades en tapper skara ombord M/S Angantyr för att klämma en pilsner eller två (även en och annan dubbel GT rann ner i någon strupe).

Angantyr välkomnade med bord dekorerat med marinblå duk och försett med ost, korv, bröd, nötter och chips och efter lite kort ”tjänstesnack” berättades sanna historier ur våra långa liv medan kylda maltdrycker smorde struparna.

Initiativet till denna Pub-afton togs av Sten och vi alla ser gärna att dessa aftnar fortsätter. En gång är ingen gång, vid två gånger är det tradition.

Avslutningsvis framför vi ett tack till befälhavare och besättning på M/S Angantyr för en trevlig kväll och hoppas på ett snart återupprepande för att skapa den av undertecknad och övriga önskade traditionen. 

 

Senaste arbetsdag 1/3 2008

På lördag morgon 1/3 2008 låg mycket hård ostlig vin in mot Spicas akter. Regnet stod som spön mot däck. Vid utläggning av en dubbling på akterändan gick det inte att jobba utan varma handskar.

Till råga på allt hade värmepannan stoppat. 11 besättningsmän jobbade ombord fram till 1700 i ett mycket ogästvänligt och kallt fartyg. Det verkar vara stopp i rörsystemet från förliga centertanken till pannans brännare, vilket verifierades av att brännaren gick igång efter en provisorisk koppling med tilloppsröret nedsänkt i en pyts med brännolja. Vi räknar med att kunna åtgärda felet senast nästa arbetsdag.

Vi börjar närma oss tiden då generatorerna måste kunna startas och ge egen elkraft. En handlingsplan för att få fram nya startbatterier till våra båda generatorturbiner gicks igenom. När vi fått igång styrbords GT5 så att generatorn kan köras måste experthjälp sannolikt anlitas för kontroll av systemet. Vid senaste driftprov erhölls spänningstoppar väsentligt högre än som är tillåtet.

I maskin återfanns de aktra fästena för axelkåporna strax innan nytillverkade fästen skulle monteras. Arbetet med att restaurera elektroniken i maskincentralens manöverpanel fortsatte. Här måste t ex gamla osäkra glassäkringar utbyta mot nya med säker funktion. Fartyget är försett med 4 handlänspumpar. Samtliga utom en är ur funktion. Packningarna har torkat ihop. En pump i förrådsgången under UO-mässen är redan åtgärdad. Övriga 3 handlänspumpar monterades bort, en av dem med stort besvär, och togs om hand för renovering i land en kunnig besättningsman.

Svartvattentanken försågs med ett spolhuvud för att möjliggöra avspolning av tanken. Plattformar i för de två nya septic-toaletterna monterades så nu återstår att montera fast de nya toalettstolarna och ansluta dem till avloppsrör till svartvattentanken.
Det förliga skyddstjänstskåpet rensades på all onödig materiel så att endast användbar utrustning som snabbt måste kunna kommas åt finns kvar. Panelen i SB manskapsmäss reparerades och återställdes. En stor mängd med klädkartonger flyttades från fartyget till container i land. för att ge plats för kommande ommålning av förliga inredningen. Inredningsarbete i containrarna fortsatte med tillförsel av plåthyllor. 3 nya rostfria avgasluckor placerades mellan containrarna vid lagplatsen.

En ny huvudenhet för SAL-loggen monterades i elapparatrummet. Den befintliga visades sig var så rostskadad att viss mekanik inne i huvudenheten inte kunde rubbas. Den nya huvudenheten har vi hämtat från en utrangerad robotbåt. Problemet är att robotbåtarnas logg har andra givare till olika förbrukare varför enheten måste byggas om för att passa Spica.

Vi har en särskild uppgift att få fram en korrekt ritning över fartygets generalarrangemang, vilken sedan skall användas i stabilitetsboken. En stund på dagen avsattes för att bestämma om hur ritningen skulle utformas och hur den skulle framtas. En viktigt del av ritningen är hur de olika utrymmena benämns. 30 min av arbetstiden gick åt för att komma överens om benämningarna, så att den nya ritningen kommer att stämma helt med märkningen av utrymmena ombord.

Styrelsen med 4 arbetande medlemmar hade kallats till möte för konstituering av årets styrelse och ett kort styrelsemöte genomfördes.

 

Spica 16 februari 2008

Arbetet på Spica fortsatte ombord i lördags. På morgonen var det solsken och 7-8 grader kallt och ganska lugnt i södra hamnen. Senare på eftermiddagen blev det milt och började blåsa råkallt in från Hårsfjärden.
Vi hade inte riktigt lika varmt och skönt ombord som vanligt för det var strul med värmepannan. Den kom i gång ett slag men stannade igen. När Spica lämnades på kvällen hade den kunnat startas på nytt och vi får hoppas att den fortsätter att gå lika fint som tidigare i år.

11 medlemmar var ombord denna dag och verksamheten var intensiv i inredningen med målning av toaletterna för andra gången, inventering av skyddstjänstskåpen, jobb med elkablage på septiktoaletterna, laddning av startbatterier för GT5, klargöring för driftsättning av halotronsläckning i huvudturbiner, utbyte av bristfälliga elkomponenter i manöverpanelen i maskinrummet, arbete med KaMeWa-givare, inventering av skador på isoleringen i hytter och inredningar och arbete med tryckloggen.

Arbetet ombord fortsätter lördagen 1 mars 2008.

 

Arbetsdag 2 februari 2008

Som vanligt blåste det upp emot 18 m/s från syd. Vinden svepte in över Spica och besättningen om 9 man som snabbt sökte skydd ner i fartyget.

Arbetet fortsatte med fartygs- och rederimanualen för Spica, med restaurering av trycklogg och med att åtgärda felaktigt kopplade manöverutrustningar för släckning med halotrongas inne i huvudturbinerna. Kabeldragning för att kunna ansluta septiktoaletter i förskeppet påbörjades. Avluftningrör med rätt dimensioner inkopplades från svartvattentanken. Stopplugg monterades på svartvattentankens avtappningsrör i ammunitionsdurken. Nödbelysningsarbetet avslutades så nu finns en fungerande nödbelysning i maskinrum, stridsledningscentral, gunrumsgången samt i mässar och i förliga gången. Metastreamaxlarnas flänsbultar drogs med momentnyckel. Handbrandsläckarna med fästen kontrollerades. Kartonger med kläder som förvarats ombord gjordes klara för förvaring i land.

Arbetet ombord forsätter på onsdag 6/2 2008 med driftsättning av släckningssystem för bekämpning brand i respektive turbin.

Nästa gemensamma arbetsdag blir den 16/2 2008.

 

Årets första arbetsdag...

...lockade femton av Spicas Vänner. Två Vänner hade rest ända från Borlänge och förde med sig en arbetslust och energi som höll på att ta andan ur undertecknad.

Trots att Gålö bjöd på kraftig sydvästvind och tidvis regn njöt vi alla av att komma igång med arbeten ombord och med "laget".
Maskinisterna ser målet att starta huvudturbinerna närma sig. Maskinrummet var välfyllt av flitiga och kompetenta entusiaster.
Tack vare att pannan håller Spica varm och torr kunde vi måla i toalettutrymmen i tvättrum 1. Inte dåligt för en januarilördag!
Skeppsbiblioteket står nu färdiginrett och är klart att ta emot både pärmar och böcker.
Byssan och "gryngången" tömdes på prylar som vi inte har direkt användning för.
Arbete med dokument nödvändiga för klassning går framåt med storm(!)steg.
En av containrarna är nu försett med ett plåtskåp för förvaring av färg m.m.

Året fortsätter nu med arbetsdagar lördagar i udda veckor och nog kan väl just DU som nu läser detta komma ombord för en insats en eller annan av dessa dagar.
 

Extra arbetsdagar

Efter två arbetsdagar, som till största delen handlat om iordningsställande av förrådscontainrar, kan jag meddela att flottiljens samtliga fartyg mår bra. Ett el-fel uppstod i en av Äventyret-containrarna vilket medförde att säkringen på piren löste ut och både containrar och Spica blev strömlösa. Felet är lokaliserat till en av takarmaturerna och åtgärdat på så sätt att armaturen kopplats bort. Reparation får bli en senare fråga. Oron för att värmepannan inte skulle må bra av ett strömavbrott var obefogad. Så snart säkringen återställts gick pannan snällt igång igen.

Den yttre (vänstra) containern är nu försedd med plåthyllor med fyra rader 60 x 100 cm hyllfack staplade fyra på höjden och en rad 30 x 100 cm efter högra väggen. Utefter vänstra väggen finns sedan tidigare två lådhurtsar och numera även en rad med fyra 60 x 100 cm hyllfack och en rad med två 30 x 100 cm. IKEA-möblerna är förpassade till brännhögen. Vi har nu gott om stuvningsutrymme i den vänstra containern och bättre blir det när all bråte som inte hör dit kan röjas ut.


Med tillönskan om ett gott slut på 2007 och ett Gott Nytt År!
 

Tilltittning innan jul

Efter ett snabbesök på Gålö för att lämna en del prylar och titta till fartygen kan jag bara konstatera att de mår bra. Ur Spicas skorsten kom röksignaler som med lite god vilja tolkades som "Tack för att ni håller mig varm i vinter". Allt ser bra ut ombord. Den yngre systern Ystad mår även hon bra.

Tallriksisen börjar lägga sig i Södra Hamnen.

 

17/12 2007

Ännu ett besök blev det måndag kväll 17 december för att öppna Gålögrinden och fartyget för våra vänner i ingenjörsbyrån som arbetar med att ta fram Spicas stabilitetsbok och som behövde komma ombord och göra vissa mätningar.
 

7/12, 8/12, 10/12, 13/12 och 15/12

Den 7/12 2007 skulle Spica bogseras till Gålö. Efter bunkring av färskvatten drogs Spica kl 0900 ut till tunnelmynningen. Fartygschefen på Nordanö, som skulle bogsera, beslöt emellertid i samråd med bogseringsledaren att inställa bogseringen. Det blåste upp till 18 m/s från ost och sjön gick hög ända in på Hårsfjärden. Så Nordanö bogserar med Spica långsides var det stor risk för skador på båda fartygen.

Eftersom Spica låg kvar i tunnelmynningen på Muskö kunde den planerade arbetsdagen på Gålö den 8/12 2007 inte genomföras.

På måndag den 10/12 2007 var vädret gynnsamt. Bogseringen genomfördes och redan kl 1130 låg Spica förtöjd på sin vanliga förtöjningsplats på Gålö. På eftermiddagen samma dag fick Spicas besättning tillfälle att hjälpa till ombord på Nordanö som ett litet tack för allt jobb som Nordanö gjort för oss under de senare åren.

Väderrapporterna i mitten av vecka 50 förutspådde lägre temperaturer, långt under noll. Det var därför lämpligt att dra igång pannan, vilket gjordes den 13/12 2007. På lördag 15/12 2007 genomfördes den sista organiserade arbetsdagen för året. Arbetet bestod dels av att bära iland all materiel som Spica medfört från Muskö och placera dem in några av våra containrar, dels att slutgiltigt klargöra Spica för vinterperioden. Brand- och spolpumparna dränerades, återställning gjordes på däck och förtöjningarna justerades så att Spica klarar de vanliga stora förändringarna i vattennivån under avslutningen på hösten och i början av nästa år. Kl.1400 drack besättningen julglögg tillsammans med ett antal veteraner från mtb-sidan.

Dagen avslutades med att låsa och stänga alla dörrar och luckor till väderdäck, varefter var och en åkte hem till sitt efter att ha avgivit vederbörliga jul- och nyårshälsningar.

 

Arbeten 1/12, 2/12 och 3/12 2007

Under den gångna helgen och under måndagen har arbetet fortsatt för att få fartyget klart för provstart av styrbords huvudturbin. Härutöver har ett krängningsprov genomförts på söndagen. Vid krängningsprovet beräknas läget för fartygets vikttyngdpunkt i längd och höjd. Samtidigt beräknas fartygets lättvikt. Uppgifterna behövs för att kunna beräkna fartygets stabilitet i olika lastkonditioner som underlag för den stabilitetsbok som krävs för den kommande klassningen som civilt passagerarfartyg.

För att kunna göra en provstart av huvudturbinerna krävs att brandskyddet är fullgott. Det fasta brandskyddet, som för Spica del, består av ett brandsläckningssystem för vatten och skum och ett system för brandsläckning med halotrongas inne i respektive turbin. Man måste också ha koll på turbinernas avgastemperaturer. Det sitter 8 st. st. givare i varje avgasrör som skall ge larm vid för hög avgastemperatur. Vidare måste man ha kontroll på smörjoljetrycket. Trots hårt arbete kom vi inte ända fram. Vid driftsättning av halotronsystemet under ledning av ett specialistföretag fick vi inte systemet att fungera. Det gick inte heller att få kontroll på att de 8 givarna för avgastemperatur i styrbords avgasrör fungerar och kan ge larm.
Härutöver gick det inte att få kontroll på smörjoljetrycket för styrbords turbin. Det gick däremot bra att få ordning på brandpumpen så vi slipper att demontera den i likhet med spolpumpen, som krävde många timmars arbete och en hel hink med invektiv (svordomar) för att få den bort- och återmonterad.

Babords manskapsmäss kan åter tas i bruk efter allt jobb med svartvattensystemet. Slamsugning gjordes under lördag och söndag i kölarna och i länsbrunnar i styrmaskin. Luftintagsrummet gjordes noggrant rent, i stort sett måste det vara kliniskt rent i detta rum för att turbinerna inte skall suga in lösa bultar mm. vilket kan orsaka skärning. Två timmars arbete nedlades även på att göra rent i styrmaskinrummet. Vi kommer att försöka ha villapannan igång på lågt temperatur när Spica kommer til Gålö. Av det skälet byttes ett antal trasiga ventiler på radiatorer ute i fartyget. Ett ganska stort antal radiatorer fungera nu.

Spicas maskineri har inte varit igång sedan 1987. Vi har inte någon fullständig kontroll på konditionen på olika vitala delar i maskineriet t.ex på bränslerör m.m. ombord. Det finns naturligtvis en viss risk att det uppstår en bränsleläcka som kan resultera i en brand. Som var och en kan förstår av ovanstående redovisning lyckades vi i besättningen inte blir klara för provstart nu på lördag. Provstarten senareläggs därför till nästa vår när vinterkylan har släppt.

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.