Om föreningen

Föreningen är en del av en organisation

Spica ägs av stiftelsen ”Stiftelsen T121 Spica – Ett levande museifartyg”, chartras och underhålls av den ideella föreningen ”T 121 Spica Vänner” och drivs av den näringsdrivande föreningen ”Torpedbåtsrederiet Spica”.

Föreningen T121 Spica Vänner

Våren 2003 bildades en vänförening för T121 Spica. Genom sina medlemmar skall föreningen hålla fartyget i sjövärdigt skick och vårda henne.

Medlemmar rekryteras fortlöpande. Många kommer från tidigare besättningar på Spica-klassens fartyg – men även intresserade, utan tidigare koppling till fartyget eller flottan, har anslutit under åren. Antalet medlemmar är närmare 250.

Vänföreningen har ägarens – Stiftelsen T121 Spica – Ett Levande Museifartyg – uppdrag att rusta upp och underhålla fartyget.
Två mål har ställts upp:

Att få fartyget i skick för att kunna visa henne som museifartyg.  Detta görs framförallt på hemmabasen Gålö, vid besök i Stockholm (Vasamusseet) samt vid besök i närliggande hamnar under sommarhalvåret.
Det mera långsiktiga målet var att få T121 Spica i skick för att kunna gå till sjöss för egen maskin vilket uppnåddes 2009 och Spica innehar nu certifikat som passagerarfartyg.

Föreningens ordförande kommer via en egen rubrik orientera om genomförd och kommande verksamhet.

Varmt välkommen som medlem! (Bli medlem här!)


Stiftelsen

T121 Spica ägs av Stiftelsen T121 Spica – Ett Levande Museifartyg och och drivs under ett Bare Boat Charter avtal av Föreningen T121 Spica Vänner, med hjälp av vars medlemmar fartyget skall drivas, vårdas och underhållas.


Rederiet

Torpedbåtsrederiet Spica har bildats som komplement till vänföreningen.  För att bedriva verksamheten med Spica som passagerarfartyg, krävs såväl säkerhetsmässiga som juridiska åtgärder.  Det är för att ta hand om dessa åtgärder  som rederiet bildats.

Rederiet skall ansvara för arbetsmiljö, åtgärder för att hindra skador på den yttre miljön samt att besättning och fartyg uppfyller de krav som nationella och internationella bestämmelser anger för fartyg i drift. Rederiets motpart i dessa frågor är Transportstyrelsen respektive Räddningsverket.

Rederiet ansvarar också för driften av fartyget, mönstring och utbildning av besättning, att Spica erhåller olika tillstånd och dispenser samt samordnar inspektioner med Transportstyrelsen. Rederiet lämnar också behov av underhåll och arbeten som vänföreningen måste genomföra för att fartyget skall vara godkänt för drift.

Rederiet har en egen rubrik under fliken Föreningen där ni kan hitta information om och av rederiet. Här kommer successivt införas information om Spicas drift, t.ex. utbildningsplaner, bemanningpooler, styrdokument från Transportstyrelsen, Rederi och Fartygs Manual RFM etc. Avsikten är att var och en vid lämpligt tillfälle skall kunna gå in och läsa om förutsättningarna för och verksamheten med rederiet.