PERIODEN 6 MARS TILL 5 MAJ 2017

By Christian Wollert|6 maj, 2017|

6 mars

Kopplat Nordanö om babord och därefter bogserades Spica till Risdal. Ombord 11 st ur besättningen som hjälpte till. Efter att Nordanö lämnat av Spica vid yttre piren i Risdal förhalades hon in i inre bassängen. Under tiden gick Nordanö runt till stora hamnen Muskö och lossade GT1 och vagga. Dessa fraktades sedan med bil genom berget ner till Risdalsdockan. Då Nordanö kommit åter till Risdal åt besättningen lunch ombord på Nordanö Efter säkerhetsgenomgång, förberedelser för lyft av MS GT1 och kontroll att allt var ok ombord embarkerade besättningen Nordanö och åkte tillbaka till Gålö.

Molningt med en SO vind på ca 12 m/s. Smul sjö ca 0,5 m men god sikt.

7 mars

Genomfördes föreningens årsmöte.

8-12 mars (vecka 10)

Under veckan bedrevs arbete under tre dagar (onsdag 8/3, torsdag 9/3 samt lördag 11/3) då 16 medlemmar gjorde 23 arbetsdagar. Kåpan över luftintagsrummet hade varvet lyft iland under tisdagen så nu fortsatte besättningen med att ta bort de tunga plåtarna som täckte maskinrummet samt rengöra dessa från silikon. När det var klart så lyftes MS GT1 iland och lades på en ny vagga som byggts av besättningen innan lyft. Efter att det var gjort så lossades SB GT1 och förhalades så att den var förberedd för att lyftas iland. Förutom detta omfattande arbete så inspekterades tomtankar i styrmaskin och förliga inredningen samt påbörjades rostbehandling av brygghuset.

13-19 mars (vecka 11)

Under veckan fortsatte arbetena med underhåll samtliga dagar utom helgen. 13 st ur besättningen genomförde då 32 arbetsdagar. SB GT1 lyftes iland och den tidigare ilandlyfta MS GT1 gjordes klar för transport senare till Gålö. Därefter lyftes utbytesturbinen ombord och installerades som ny SB GT1. Den gamla SB GT1 lyftes också ombord och blev nu MS GT1. Därmed var det stora jobbet vad gäller tunga lyft klart. Motorbäddarna, bäddbultar och mellanlägg inspekterades och dokumenterades för rapport till Transportstyrelsen. Tomtankarna i maskinrummet inspekterades innan de nya GT1.orna kom på plats. Kölen i LIR slamsögs med hjälp av varvet som också inspekterade statusen på färskvattentanken. Att åtgärda denna var det andra stora jobbet som planerades under varvsvistelsen. Även telesidan arbetade ordentligt denna vecka. Nya automatsäkringar installerades i TA-systemet, larm med batteridrift för nöddrift av VHF och GPS kopplades in och arbetet med att få bra ljudvolym på ORA-systemet fortsatte. Det rostbehandlade brygghuset målades.

20-26 mars (vecka 12)

Under veckan skedde jobb måndag-torsdag. 8 st ur besättningen genomförde 15 arbetsdagar. Fartyget färdigställdes för torrsättning och våra livflottar som varit på årlig besiktning togs ombord. De sista tomtankarna med cellfyllnad inspekterades. Dessa var utan anmärkning och rapport kommer skickas till Transportstyrelsen. Svartvattentanken rengjordes och inspekterades av varvet. Den bedömdes vara godkänd så där behövs inga ytterligare åtgärder. Möjligheten som Risdal ger under denna tid på året är att arbeta på däck även om vinterstormarna pågår utanför berget. Rostbekämpningsarbetena fortsatte därför på däck och i förliga manskapsgången. I maskin fortsatte det omfattande arbetet med att koppla in alla ledningar, rör, vajrar etc till nymonterade GT1.orna.

27 mars-2 april (vecka 13)

Även denna vecka arbetades det måndag till torsdag. 12 st ur besättningen gjorde tillsammans 28 arbetsdagar. Det började med att fartyget torrsattes under måndagen utan några större bekymmer. Därefter högtryckstvättades botten och eventuella skador eller målningsbehov kontrollerades i samarbete med varvet. Samtliga bottenventilers intag och utlopp inspekterades och behovet av byte av offeranoder dokumenterades. I maskin fortsatte inkopplingsarbetena av SB och MS GT1. Ankarkättingen spelades ut på slipgolvet och inspekterades utan anmärkning. Ny utmärkning på kättingen målades. Även ankarbox och fastsättning av ankarkätting inspekterades med samma resultat. Reparation av nödutgångslucka från hytt 2 påbörjades. Grabbräckena på brygghuset målades.

3 – 9 april (vecka 14)

Denna den 5 veckan i berget arbetades det 3 dagar, måndag, onsdag och torsdag. 9 st ur besättningen genomförde 18 arbetsdagar. De offeranoder som behövde bytas har skurits bort. Kåporna runt propelleraxel demonterades för att kunna inspekteras. Botten blästrad punktvis där det behövts och därefter målat genom varvets försorg. De har också påbörjat blästringsarbeten i färskvattentanken samt lagat hål i SB roder (dålig svetsfog). Maskin har trycksatt bränslesystemen till GT1, satt BB GT5 i drift samt reparerat spolpumpen. Skrovgenomföringarna (ventiler) har kontrollerats inifrån skrovet. Luckan till nödutgången från hytt 2 lagad. Ankaret och första delen av ankarkättingen svartmålad. Svartmålning har även skett av avskärmningsplåt för SB lanterna. På bordläggningen har åmning och lastmärke målats.

10 – 16 april (vecka 15)

Efter ett antal intensiva veckor så blev vecka 15, som också var en kortvecka pga påskhelgen, en lite lugnare arbetsvecka. Endast måndag och tisdag utnyttjades för arbeten. Fokus var denna vecka på Transportstyrelsens botteninspektion som genomfördes på tisdagen. Inspektören var nöjd och Spica blev godkänd. Kvar är nu sjövärdighetsinspektionsdelen som genomförs när vi kommit i sjön igen. Om vi blir godkända även där så kan vi fortsätta som passagerarfartyg i ytterligare ett år. Trots mindre ambition så genomfördes en hel del arbeten även denna vecka. Avgasrörsplåtarna monterades åter. Dessutom monterades nedre delen av skottet mellan MR och LIR samt flamskyddsväven över turbinerna. KaMeWa-systemet kördes och bladvinklarna kontrollerades. ORAn fungerar nu bra förutom i styrmaskin och luftintagsrum. På däck målades svarta detaljer, pollare, halkipar och bogserutrustning.

17 – 23 april (vecka 16)

Även denna vecka en kortvecka pga påsk. 14 besättningsmedlemmar arbetade32 arbetsdagar ombord tisdag till fredag. Det stora jobbet med färskvattentanken är slut. Den är nu målad. Även bottenmålningen är klar så nu kan planeringen för sjösättning nästa vecka påbörjas. Målningsarbeten på däck med relingstöttor, luftintagsrummets fästen och SB stänklist. Rostbehandling och mönjning av torpedtubsfästen. Propellrarna har slipats, nya förtöjningstampar bytta för och akter. I maskin har arbetet fortsatt med att få fästplåtarna i luftintagsrummet på plats.

24 – 30 april (vecka 17)

Denna vecka var måndagen fri så det blev ytterligare en 4-dagars vecka (tisdag-fredag). 15 st jobbade 28 arbetsdagar. Sjösättning av fartyget genomfördes på tisdagen med kontroller att det inte uppstått några skador då fartyget varit torrsatt. Maskin bytt bränslematarfilter på SB GT1 och kört torrstarter på de nymonterade GT1.orna. Turbinmellanaxlarna har balanserats, Luftintagshuven har lyfts ombord och färskvatten bunkrats. Färskvattensystemet har driftsatts. Durkarna i LIR, SM och MR har avfettats och högtryckstvättats. De har slutligen tillsammans med spilloljetanken slamsugits.

1 – 4 april (vecka 18)

Sista arbetsveckan i Risdal. Måndag ledigt (1 maj), så arbetena begränsades till tisdag och onsdag då 10 i besättningen jobbade 15 arbetsdagar. Arbetena koncentrerades till provstarter av GT1 och GT5 efter att fartyget halats ut i yttre bassängen. Däcket och brygghus renspolades och utlånad materiel återlämnades. Under torsdagen åkte besättningen med Nordanö från Gålö. Efter att ha lämnat av besättningen vid Risdal fortsatte Nordanö till stora hamnen Muskö för att lasta ombord den havererade GT1.an för transport till Gålö. Spica klargjordes för gång och ombaserade till Gålö. Det blev årets första egna gångdag. Besättningen var 18 st denna dag.

Share this Post: